A Perfect Storm for Business

Wanneer de verraderlijke, voortdurend
van omvang en gedaante veranderende
elementen – bijvoorbeeld de mist,
Neptunus en een kop koffie – een uitzonderlijk
rechtlijnige houding aannemen
ten opzichte van mekaar, wanneer de
inrichting van je microkosmos die van
de Grote Mens in de arm neemt, met
andere woorden, wanneer alles zichzelf
ten dienste stelt van alles, wanneer deze
unieke opportuniteit zich opdringt,
ja dit worstcasescenario zich aanbiedt;
glij dan schijnbaar nederig op de golf van
deze megalomane situatie en verminder
de druk van je eigen intenties in het oog
van deze storm.

Vanaf nu voeren we gesprekken met
dingen en geven we beschutting aan
vleesgeworden symbolen.

 Haal de buit vandaag nog binnen.

A Perfect Storm for Business, de 2de editie van het kunstproject The Governor’s Mansion. Van 11 maart tot en met 17 april in de ambtswoning van de gouverneur. Meer info hier.

Toespraak voor de provincieraad

Vanmiddag heeft provinciegouverneur Jan Briers zijn jaarlijkse toespraak voor de provincieraad gehouden. Onder de titel ‘Het tij gekeerd? Naar een klimaatbestendig waterbeleid in (Oost-) Vlaanderen’ vroeg de gouverneur in de provincieraadzaal aandacht voor het thema water, 15 jaar nadat ere-gouverneur Balthazar, op 24 september 2002, eveneens het onderwerp in al zijn facetten had belicht.

Tijdens een korte inleiding gaf gouverneur Briers aan waarom de tijd rijp was om dit jaar opnieuw ‘water’ onder de loep te nemen. Om zijn keuze te motiveren, verwees de gouverneur achtereenvolgens naar het Oost-Vlaams klimaatactieplan, de terreurdreiging en de belangrijke link tussen klimaat en terreur. Daarnaast haalde hij ook de bestuurlijke verantwoordelijkheden van onze provincie aan, naast zijn eigen bevoegdheden als gouverneur. Tenslotte verwees hij naar het verhaal van collega Balthazar, die het in 2002 reeds had over de ‘harde feiten van een uitermate complexe problematiek’.

Na de inleiding boog de gouverneur zich over de kern van de zaak, met name waterschaarste en wateroverlast.

Op vlak van waterschaarste keek hij naar de impact van die schaarste op het oppervlaktewater en grondwater. Ook stond de gouverneur stil bij het toekomstig ruimtelijk beleid hierrond.

Wat wateroverlast betreft, werd dieper ingegaan op de oorzaak ervan, en wat er door de jaren heen al werd gedaan om die oorzaken te beperken of weg te nemen. Een aanzienlijke waslijst, zo blijkt. In dit kader is het geactualiseerd Sigmaplan werkelijk noemenswaardig, waarbij een geïntegreerd antwoord wordt gegeven op de klimaatuitdagingen van de toekomst. Daarnaast ook bijzondere aandacht voor het strategisch project Schelde Sterk Merk om van de Schelderegio een aantrekkelijk gebied voor natuur, recreatie en erfgoed te maken.

Tenslotte deed de gouverneur nog enkele suggesties om de overstromingsproblematiek verder te verhelpen of faciliteren. Hij noemde hierbij niet te weinig maar, vreemd genoeg, teveel inspraak van de bevolking, het opmaken van peilbeheerplannen en de verdere aanpak van de erosieproblematiek.

De integrale versie van de toespraak is hier beschikbaar.

Het tij gekeerd? Naar een klimaatbestendig waterbeleid in (Oost-) Vlaanderen

Toespraak van gouverneur Jan Briers voor de Provincieraad

Op woensdag 27 februari zal gouverneur Jan Briers zijn jaarlijkse toespraak voor de provincieraad houden. Thema dit jaar is ‘Water’. Een thema dat gouverneur Briers reeds meenam in zijn nieuwjaarskaart op het einde van vorig jaar.

Het thema ‘water’ wordt niet voor het eerst vanuit deze hoek onder de aandacht van de provincieraad gebracht. Ere-gouverneur Balthazar maakte reeds op 24 september 2002 gebruik van het provinciaal spreekgestoelte om water in al zijn facetten te belichten.

Jan Briers: “Ik vond het belangrijk om na 15 jaar opnieuw de bilan op te maken.”

Tijdens de rede wordt een analyse gemaakt van de vorderingen die sinds het begin van deze eeuw werden gemaakt op het vlak van zowel wateroverlast, als waterschaarste. De dualiteit tussen waterschaarste enerzijds en wateroverlast anderzijds is tevens de leidraad doorheen deze toespraak.

Hierbij wordt dieper ingegaan op de gevaren voor ‘water blackouts’, de impact van onze ruimtelijke ordening op wateroverlast en het nieuwe overstromingsmanagement in Vlaanderen.

Jan Briers: “Ik was verbaasd te lezen dat België in het lijstje van watergestresseerde Europese landen voorkwam naast Cyprus, Italië, Spanje en Malta. Landen die we niet meteen associëren met het ‘natte’ België.

Provinciegouverneur Jan Briers brengt de conclusies op woensdag 27 januari 2016 om 14 uur in de provincieraadzaal van het Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.

foto kaart 2016_Willy Vanherck

Gouverneur stuurt nieuwjaarswensen met foto van Willy Vanherck

Geïnspireerd door de wedstrijd #ikhouvanmijnstreek van het Regionaal Landschap Schelde-Durme heeft gouverneur Briers voor de foto van Hammenaar Willy Vanherck gekozen, om zijn persoonlijke nieuwjaarswensen over te brengen.

Gouverneur Briers: “Ik ben ontzettend fier op onze fraaie provincie, door vele Oost-Vlamingen zo wondermooi in beeld gebracht voor de wedstrijd van het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Mijn felicitaties gaan dan ook uit naar alle deelnemers, voor het inzenden van de vele prachtige foto’s. Maar toen ik de bijzondere foto’s van de tien laureaten onder ogen kreeg, besefte ik dat ik hier absoluut iets extra wilde mee doen. Zo is de idee gegroeid om een van de foto’s te gebruiken voor mijn persoonlijke nieuwjaarskaart. De keuze was niet eenvoudig, want alle beelden roepen een Oost-Vlaams gevoel in me op. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de foto van de Schelde, subliem in beeld gebracht door Willy Vanherck uit Hamme. Bovendien licht deze foto al een tipje van de sluier voor wat betreft het onderwerp van mijn toespraak voor de provincieraad van 27 januari 2016: water.”

Over de wedstrijd

Met de wedstrijd #ikhouvanmijnstreek van het Regionaal Landschap Schelde-Durme werden inwoners uit het hele werkingsgebied van Regionaal Landschap Schelde-Durme uitgenodigd te grasduinen in hun mooiste winterse landschapsfoto’s. Op die manier ging de vereniging op zoek naar gelijkgestemden die met een warme blik naar het landschap kijken. Exact 492 winterse landschapsfoto’s werden toegestuurd. De vereniging koos uit alle inzendingen tien laureaten die als beloning elk 50 postkaarten van zijn/haar foto overhandigd kregen. Door hun foto als eindejaarsgroet te verzenden, kunnen de tien winnaars hun landschapsbeleving delen met vrienden en familieleden. De foto die door de gouverneur is gekozen, werd ingestuurd door Willy Vanherck uit Hamme. De foto is genomen aan de linkeroever van de Schelde, ter hoogte van visput “de gespoelde” in Moerzeke Hamme, in de richting van Mariekerke en Sint-Amands.

Over het Regionaal Landschap en ‘Schelde Sterk Merk’

Het hele jaar door zet het Regionaal Landschap zich, uit liefde voor de streek, in voor natuur en landschap. Dat doet de vereniging met concrete projecten waarbij het zo veel mogelijk partners betrekt. Zo zetten 28 besturen en verenigingen hun schouders onder het strategische project ‘Schelde Sterk Merk’. Bedoeling van dit project is het potentieel van de Schelderegio te maximaliseren door lopende initiatieven beter op elkaar af te stemmen. Dat versterkt de blauw-groene ader tussen Gent en Antwerpen. Hierdoor kan de streek zich verder ontwikkelen tot een unieke plek om te wonen, in een belevingsvolle regio voor recreatie en toerisme. Meer informatie via www.rlsd.be of www.facebook.com/ScheldeDurme

Toespraak voor de provincieraad

Gouverneur Briers houdt zijn jaarlijkse toespraak voor de provincieraad op woensdag 27 januari 2016. Iedereen is welkom om deze toespraak in de provincieraadzaal te komen beluisteren. Meer informatie volgt in januari.

Foto copyright: Willy Vanherck

foto kaart 2016_Willy Vanherck

Werkbezoek en sociale jukebox in Denderleeuw

Het werkbezoek aan Denderleeuw, in het kader van de ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen, vond plaats op donderdag 19 november. Het bezoek werd ingepland vlak na de beëdiging van de heer Alberic Sergooris als nieuwe burgemeester van Denderleeuw. De gouverneur, de Oost-Vlaamse deputatie en de meegereisde ambtenaren konden zo meteen kennismaken met de kersverse burgemeester.

Agenda

Naast een aantal algemene punten, stonden er ook Denderleeuw-specifieke punten op de agenda.

Wat ruimte betreft, ging aandacht naar mobiliteit en het toenemend aantal verkeersinfarcten. Een oplossing in dit dossier is de realisatie van een busverbinding tussen Denderleeuw en Liedekerke. De gouverneur neemt hiervoor contact op met De Lijn om de mogelijkheden te bespreken.

De gemeente ligt vlakbij de Dender en kende in 2010 zware overstromingen. De gemeente zette dan ook logischerwijze enkele topics rond water op de agenda. Wat de overstromingen betreft, werd tijdens het overleg het principe van de drie P’s (protectie, preventie en paraatheid) toegelicht. Daarnaast is gezegd dat men nu alle maatregelen neemt om een dergelijke ramp te vermijden, hoewel een overstroming nooit voor 100% uit te sluiten is. Ook het onderhoud van de provinciale waterlopen kwam aan bod.

Op vlak van landbouw is gesproken over plattelandsontwikkeling. De provincie stelde voor om contact op te nemen met het Plattelandsloket om meer informatie te bekomen over de verschillende projecten en acties daaromtrent.

Ook de vele uitdagingen binnen eGov stonden op de agenda. Het provinciebestuur verwees hier naar het uitgebreide aanbod van IT-ondersteuning voor de gemeentebesturen. Ook vanuit de Vlaamse overheid kunnen gemeentebesturen een beroep doen op de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus.

Verder kwamen heel wat Vlaamse materies aan bod. Aandacht was er voor de verstedelijking van de gemeente, ook al is Denderleeuw geen centrumstad. Ook het stijgend aantal leerlingen in het onderwijs stond op de agenda. Hier werd verwezen naar het beleid van minister Crevits en het masterplan Scholenbouw. In de rand hiervan werd ook gesproken over het stijgend aantal deelnemers voor sport-, speel- en opvanginitiatieven en de verlaagde Vlaamse subsidies voor het jeugdbeleid. Verder was er aandacht voor huisvesting en de problematiek van de sociale woonkredieten. Blijkt dat steeds meer mensen met een te hoog toegekende leninglast worden geconfronteerd.

Vanuit de provincie ging vooral aandacht naar de projecten die binnen welzijn worden uitgewerkt: Rap op Stap, Ouder worden in je buurt en de sociale verhuurkantoren. Ook klimaatneutraliteit kwam aan bod.

De gouverneur polste naar de ‘slimme samenwerking’ binnen de gemeente en stelde het project ‘Gemeentelijke Noodplanning’ voor.

Sociale Jukebox

Na het werkoverleg nodigde het college van burgemeester en schepenen iedereen uit voor een TASTOE-activiteit in zaal Den Breughel. Onder de vorm van een ‘Sociale Jukebox’ konden mensen geen plaatjes maar wel thema’s aanvragen waarover dan een lied werd gebracht. Het was een leuke formule om iets nieuws te ontdekken en andere mensen te leren kennen. Veel Denderleeuwenaars namen dan ook gretig van de gelegenheid gebruik om kennis te maken met hun nieuwe burgemeester, de gouverneur en de Oost-Vlaamse deputatie.

Mobiliteit kleurt de Waasmunsterse agenda

Op 12 november waren de gouverneur, de Oost-Vlaamse deputatie en de meegereisde topambtenaren van de provinciale, Vlaamse en federale administratie te gast in Waasmunster. Ze brachten er een werkbezoek in het kader van hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen.

Agenda

Waasmunster, doorkliefd door de E17 en met op haar grondgebied het groot op- en afrittencomplex richting Gent en Antwerpen, zet uiteraard heel wat mobiliteit op de agenda.

Volgens het gemeentebestuur is de voornaamste hinder van de E17 de geluidshinder. Net om die reden vraagt de gemeente om geluidsschermen te plaatsen. Het Agentschap Wegen en Verkeer verwijst hiervoor naar de metingen die in 2010 zijn uitgevoerd en waaruit is gebleken dat er geen zwaar geluidsbelaste woonzones zijn gedetecteerd. Met als gevolg dat er momenteel geen plannen zijn om geluidsschermen langs de E17 op het grondgebied van Waasmunster te plaatsen.

Wat het ontbrekend afgescheiden fietspad tussen de Patrijzenlaan en de E17 betreft, kan het Agentschap Wegen en Verkeer geen concrete timing geven voor de realisatie ervan, aangezien dit project deel uitmaakt van een veel groter project rond de N446.

Ook die N446 zelf stond op de agenda, in het bijzonder de aanleg van fietspaden, de herinrichting van de Durmebrug en de aanleg van het rond punt. Het Agentschap Wegen en Verkeer herbevestigt dat dit een prioritair dossier is dat enigszins vertraging heeft opgelopen door de trage vooruitgang van de onteigeningen. Ook gouverneur Briers is op de hoogte en heeft in dit kader reeds twee brieven gestuurd: een naar het kabinet van de bevoegde minister, mevrouw Turtelboom, en een tweede naar de Administrateur-Generaal van de Vlaamse Belastingsdienst.

Tenslotte is ook gesproken over de N70 en de heraanleg ervan op het grondgebied Waasmunster. Op vraag van de gouverneur is reeds begin 2015 rond dit dossier, samen met vele andere dossiers waarbij het Agentschap Wegen en Verkeer is betrokken, overleg gepleegd met de topambtenaren van het Agentschap en het kabinet van minister Weyts. Toen reeds werd de vraag gesteld om duidelijkheid te scheppen en de lokale besturen correct te informeren.

Veiligheid is een thema dat nauw aansluit met de strategische ligging van Waasmunster. Om de veiligheid te verhogen, wil de gemeente investeren in ANPR-camera’s (waarbij ANPR staat voor ‘Automatic NumberPlate Recognition’). De gouverneur beloofde dit dossier mee te trekken en een schrijven te richten aan de bevoegde minister Ben Weyts.

Op vlak van ruimte ging aandacht naar de woonbehoefte in de gemeente. Het provinciebestuur gaf de raad mee om de woonbehoeftestudie te actualiseren en het nieuw beleidsplan Ruimte Vlaanderen van minister Schauvliege in het oog te houden. Ook de uitbreiding van de KMO-zones stonden op de agenda. Het provinciebestuur raadde de gemeente aan om de effectieve behoefte in kaart te brengen zodat gericht naar een oplossing kan worden gezocht.

Wat cultuur betreft, werd Festivélo besproken, een muzikale happening per fiets met op originele locaties een diverse muzikale of artistieke evenementen. De provincie liet weten dat er subsidiemogelijkheden bestaan, als het evenement effectief aan de vooropgestelde bepalingen voldoet. Nog op vlak van cultuur stond de Academie voor Beeldende Kunsten, meer bepaald de huisvesting van de keramiekafdeling geagendeerd. Er wordt naar een oplossing gezocht.

Komen we bij welzijn en het subsidiedossier van de Maria Stoop-Moensstraat. De gemeente is gevraagd om contact op te nemen met Wonen Vlaanderen om het dossier te helpen opmaken.

Vanuit de provincie werd stilgestaan bij enkele welzijnsprojecten, getrokken door het provinciebestuur: Rap op Stap, Ouder worden in je buurt en de sociale verhuurkantoren.

Tenslotte polste de gouverneur naar de ‘slimme samenwerking’ binnen het bestuur. Waasmunster liet weten werk te maken van de inkanteling van het OCMW in het gemeentebestuur. Als afgeleide hiervan vroeg de gouverneur aan de gemeente om ook na te denken over de verschillende mogelijkheden van de hulpverleningszone en hoe deze zone op termijn naar een ruimer samenwerkingsplatform kan evolueren.

Cultuur

Na het werkbezoek werd de voltallige delegatie uitgenodigd voor de première van ‘Meiskes en Jongens’, een theatervoorstelling van Plankvast in Cultuurcentrum Hoogendonck. Een sfeervolle receptie sloot de avond af.

 

Voorlaatste Ronde-bezoek van 2015 in De Pinte

DePinteMorgen zijn de gouverneur, de Oost-Vlaamse deputatie en een aantal topambtenaren te gast in De Pinte. Ze zijn er voor een werkbezoek in het kader van hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen. Dit werkbezoek is het op een na laatste van 2015. Volgende week trekt de Oost-Vlaamse delegatie nog naar Kruishoutem (op vrijdag 18 december).

 

 

 

Praktisch

Het werkbezoek begint uitzonderlijk om 13u30, in de bibliotheek aan de Baron de Gieylaan in De Pinte. Journalisten die aanwezig wensen te zijn op het persmoment van 15u30, kunnen dat per mail aankondigen naar sandra.van.hauwaert@oost-vlaanderen.be

Een volledig overzicht van de agendapunten is terug te vinden in het persbericht van de provincie. Na het werkbezoek nodigt het college van burgemeester en schepenen iedereen uit om het Vrijwilligersfeest met optreden van Sioen bij te wonen. Dit evenement start om 20 uur in Ontmoetingscentrum Polderbos.

Te gast in ‘Giesbaargen’

Voor het 57e werkbezoek in het kader van de ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen, trok de gouverneur, samen met de deputatie en een delegatie gespecialiseerde ambtenaren, naar Geraardsbergen, helemaal ten zuiden van de provincie.

Agenda

Na de voorstelling van de stad door een trotse burgemeester Guido De Padt, kon het echte werk beginnen. Het hoeft niet te verbazen dat heel wat uiteenlopende punten op de Geraardsbergse agenda stonden. Bovendien nam het stadsbestuur van de gelegenheid gretig gebruik om te polsen naar de directe gevolgen van het Vlaams Regeerakkoord, wanneer de provincie niet langer bevoegd zal zijn voor de persoonsgebonden materies.

Een van de gevolgen van het verdwijnen van de persoonsgebonden bevoegdheid welzijn bij de provincie, is het wegvallen van subsidies voor vrijwilligerswerking. Het provinciebestuur behoudt wel haar bevoegdheden binnen ontwikkelingssamenwerking, maar de middelen worden schaarser. Drugbeleid en Gezondheidszorg worden overgeheveld, hetzij naar Vlaanderen, hetzij naar de gemeentebesturen. Het provinciebestuur blijft bovenlokale projecten en initiatieven steunen maar voor wijkgebonden initiatieven zijn helaas geen subsidiereglementen voorzien.

Ook op vlak van cultuur is gewezen op de overheveling van de bevoegdheden hetzij naar Vlaanderen, hetzij naar een lokaal beleidsniveau. Voor wat betreft de ‘bedrijfstak cultuur’ heeft Vlaanderen voor een zachte inkanteling naar de Vlaamse overheid gekozen. De toekomst van de Provinciale Uitleendienst Geraardsbergen is op dit ogenblik onzeker hoewel er verschillende mogelijkheden bestaan. Het is wel zo dat de inzet voor en van de uitleendienst Oost-Vlaanderen nog tot 1 januari 2017 gegarandeerd blijft. Verder heeft de dienst Erfgoed van het provinciebestuur aangegeven bereid te zijn om een toelichting te komen geven over de opmaak van een parochiekerkenplan en mee te denken over de lange termijnvisie voor de kerken.

Aandacht was er voor mobiliteit, meer bepaald voor de ontsluiting van Geraardsbergen. Tijdens het werkoverleg heeft het Agentschap Wegen en Verkeer een overzicht gegeven van de verschillende projecten ten behoeve van een betere ontsluiting.

Geraardsbergen, gelegen in de Denderstreek en aan de Dender, had natuurlijk vragen over water. Het stadsbestuur wist maar al te goed dat gouverneur Briers voorzitter is van de algemene bekkenvergadering en van het bekkenbureau van de Dender, en greep haar kans om enkele prangende vragen op tafel te leggen. De gouverneur gaf mee dat het strategisch project Denderland door de Vlaamse overheid wordt gesubsidieerd. Vanuit dat project is een overlegplatform opgericht met als doel een geïntegreerd en gedragen beleid te voeren. Ter voorbereiding van de projectaanvraag werden alle gemeenten langs de Dender, waaronder Geraardsbergen, gecontacteerd. In dat overlegplatform zullen zowel lokale als bovenlokale, naast bestuurlijke en niet-bestuurlijke, actoren vertegenwoordigd zijn. Het project bevindt zich momenteel in de initiatiefase.

Onder het thema ruimte, herbevestigde de provincie dat de afbakeningsprocedure Kleinstedelijk Gebied wordt heropgestart en dat er een volledig nieuw afbakeningsproces zal worden gevoerd. Budget is beschikbaar en personeelsinzet is voorzien. Onder datzelfde thema stond ook planologische ruil op de agenda, gezien de stad samen met Ruimte Vlaanderen, VLM en Waterwegen & Zeekanaal hierrond een project is opgestart. Doelstelling van het project is om te onderzoeken op welke manier bestaande ontwikkelingsmogelijkheden/bouwrecht van slecht gelegen gronden kan worden weggenomen. Zo wil men de bestemming van de slecht gelegen gronden wijzigen, waar nodig via compensatie of via een ruiloperatie naar een betere plek.

Vanuit het provinciebestuur was er aandacht voor de Klimaatneutraliteit, Rap op Stap, Ouder worden in je buurt en de sociale verhuurkantoren.

De gouverneur van zijn kant polste naar de ‘slimme samenwerking’ op lokaal niveau en bracht het project Gemeentelijke Noodplanning op de agenda. Gezien de actualiteit van de problematiek, is ook gesproken over de opvang en begeleiding van vluchtelingen.

Cultuur

Na het werkbezoek volgde een wandelparcours met diverse kunsthappenings. Het was de ideale gelegenheid voor de stad om haar diversiteit op vlak van cultuur onder de aandacht te brengen. Tijdens de receptie kregen de inwoners nog de kans om een praatje te maken met hun stadsbestuur, maar ook met de gouverneur, gedeputeerden en meegereisde ambtenaren.

Op bezoek in het geografisch middelpunt van Vlaanderen: Buggenhout

Op dinsdag 20 oktober brachten de provinciegouverneur, de Oost-Vlaamse gedeputeerden en een delegatie topambtenaren van de provinciale, Vlaamse én federale administratie een werkbezoek aan Buggenhout. Dit werkbezoek kaderde in de ‘culturele’ Ronde van het provinciebestuur en was het 56e op rij.

Agenda

Op de agenda stonden zowel algemene punten als Buggenhout-specifieke punten.

Op vlak van mobiliteit ging aandacht naar de ontsluiting van de watergebonden industrie in Baasrode, om een verkeersinfarct op de N17 te voorkomen. Zowel het Agentschap Wegen en Verkeer als het provinciebestuur verwijzen hier naar het mobiliteits- en effectenrapport (MOBER) en de daaruit afgeleide maatregelen op korte, middellange en lange termijn. Beide besturen zijn ook van mening dat de problematiek van de verkeersafwikkeling ruimer moet worden bekeken. In die optiek wordt gewerkt aan een overeenkomst met daarin de taakverdeling rond verdere mobiliteitsmaatregelen.

Er was nog meer aandacht voor ruimte, meer bepaald voor de toekomst van de Alvatsite. Deze site heeft een bovenlokaal belang, mede gezien de potenties op het vlak van watergebondenheid. Uiteraard wordt Buggenhout direct betrokken bij het ganse proces en zal het hiervoor samen met de provincie aan tafel zitten. Nog binnen ruimte is de problematiek voor het niet-aansnijden van de woonuitbreidingsgebieden besproken. Woonuitbreidingsgebieden kunnen enkel worden aangesneden wanneer daar een duidelijke behoefte voor kan worden aangetoond. Op dit ogenblik is dit niet het geval, maar de provincie heeft alvast beloofd om samen met Buggenhout naar mogelijkheden te kijken.

Komen we bij sport, een bevoegdheid van gedeputeerde Bruggeman, afkomstig uit Buggenhout. De gemeente beklemtoonde dat er reeds een goede samenwerking is met het provinciebestuur en vroeg of een gezamenlijke uitwerking van het ruiterpad tot de mogelijkheden behoort. Dat laatste werd tijdens de vergadering door de provincie bevestigd.

De gemeente is bekend om haar Buggenhout bos, een 190 hectare groot staatsbos met de befaamde boskapel nabij het drieprovinciënpunt. De gemeente vroeg de provincie of er kan worden samengewerkt op vlak van milieueducatie in het bos. De provincie geeft aan dat het zal bekijken in welke mate pakketten kunnen worden opgemaakt voor de kleuter- en lagere scholen.

Binnen het luik provinciaal patrimonium vroeg de gemeente of de refter van de Provinciale School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs ‘Spectrum’ ook door vzw Eindelijk en de actie Kom op tegen Kanker kan worden gebruikt. De provincie is akkoord, mits goede afspraken en toezicht vanuit de gemeente.

Zoals bij elk werkoverleg in het kader van de ‘culturele’ Ronde, gaf het provinciebestuur meer duiding over volgende punten: Klimaatneutraliteit, Fair trade, Rap op Stap, Ouder worden in je buurt en de sociale verhuurkantoren.

Ook de gouverneur zelf plaatste naar goede gewoonte enkele Vlaamse en federale punten op de agenda. Zo polste hij in Buggenhout naar de ‘slimme samenwerking’ tussen de verschillende administraties. Buggenhout gaf aan dat het reeds samenwerkt met verschillende buurgemeenten om de inwoners een maximale dienstverlening te kunnen geven. Verder wordt intern werk gemaakt van de inkanteling van het OCMW in de gemeente. Zo liet de gemeente weten dat de sociale dienst op vandaag reeds gemeenschappelijk is. De gemeente stelde dat de hulpverleningszone Oost ondertussen op snelheid is en er een goed beleidsplan voorligt.

Tijd voor cultuur

Na het werkbezoek nodigde het college van burgemeester en schepenen de voltallige delegatie uit om op het grondgebied Buggenhout de Belgische bierbrouwerij Bosteels te bezoeken. Deze welvarende brouwerij, vooral gekend om het succesbier Tripel Karmeliet, kent een voortdurende groei. De voorbije jaren werden diverse investeringen gedaan om de productie op te drijven maar nog steeds slaagt de brouwerij er niet in om aan de alsmaar groeiende vraag te voldoen. Een gezellige babbel met de vele Buggenhoutenaars, bij een heerlijk lokaal biertje, sloot de Ronde af.

62e Rondebezoek in Zele

Vanmiddag brengen de gouverneur, de deputatie en een delegatie topambtenaren een werkbezoek aan Zele. Het werkbezoek kadert in hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen en is het 62e op rij.

Agenda

Op de agenda staan zowel algemene als Zele-specifieke punten rond cultuur, economie, milieu, ruimte, water en welzijn. Daarnaast worden ook enkele Vlaamse en federale materies aangekaart. Een gedetailleerd overzicht van alle agendapunten is terug te vinden in het persbericht van de provincie.

Het werkbezoek start om 17 uur in de gemeenteraadszaal. Na afloop, omstreeks 19u15, is er een persmoment in de trouwzaal. Journalisten die aanwezig wensen te zijn, geven een seintje aan sandra.van.hauwaert@oost-vlaanderen.be.

Cultuur!

Ook in Zele vindt na het werkbezoek een cultuurmoment plaats. Het college van burgemeester en schepenen heeft ervoor gekozen om de voltallige delegatie uit te nodigen naar een concert van de Koninklijke Harmonie, in het cultuurcentrum ‘de Wiek’.