Besluiten betreffende het captatieverbod van water

Gouverneur Briers ondertekende vandaag (14 september) 3 besluiten betreffende het captatieverbod van water:

  • Politiebesluit van de gouverneur tot opheffing van het politiebesluit betreffende watergebruik in de provincie Oost-Vlaanderen van 17 augustus 2018.
  • Politiebesluit van de gouverneur tot opheffing van de maatregelen betreffende de Zwalm.
  • Politiebesluit van de gouverneur tot opheffing van het politiebesluit betreffende het gebruik van water uit bepaalde captatiepunten te Beveren.

De peilen en debieten van vele rivieren, beken en grondwaterniveaus blijven zeer laag. Er is ook nog steeds onvoldoende regen gevallen om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden weg te werken. Vandaar de boodschap om spaarzaam om te gaan met water.

Meer info op de themapagina DROOGTE

 

 

Samenwerkingsakkoord met Vietnamese provincie Dong Nai

Op 10 september 2018 werd een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de provincie Dong Nai (Vietnam) en de provincie Oost-Vlaanderen. Dit akkoord is het resultaat van verschillende economische en wetenschappelijke missies naar Vietnam. Beide provincies erkennen dat er een pak gelijkenissen zijn tussen de huidige economische situatie én het potentieel van de provincies. Het akkoord voorziet samenwerking in de volgende domeinen: ‘smart logistics’ en technologie; high tech landbouw, inclusief veeteelt; ondersteuning van handel en elkaars bedrijven; en promotie en ondersteuning van wetenschappelijke- en onderwijssamenwerking.

“Dit akkoord betekent voor Oost-Vlaanderen niet alleen een verbreding van de thema’s waarop samen gewerkt zal worden met Vietnam, maar ook de verwelkoming van een nieuwe Vietnamese partnerprovincie Dong Nai,“ aldus gouverneur Jan Briers.

preview_180910+Delegation+from+Dong+Nai+Province+Vietnam+00057

(V.l.n.r gedeputeerde Martine Verhoeve – gouverneur Jan Briers – vicevoorzitter  provincie Dong Nai, de heer Tran Van Vinh – ambassadeur Vietnam in België, de heer Vu Anh Quang) (© Oost-Vlaanderen)

 

 

Maatregelen voor de Oude Dender in Dendermonde opgeheven

Nieuwe wateranalyses in de Dender in Dendermonde met betrekking tot blauwalg geven aan dat er geen blauwalgen meer aanwezig zijn. De maatregelen die opgelegd werden met het politiebesluit van 17 augustus 2018 zijn sinds 7 september opgeheven. Het besluit tot opheffing van de maatregelen betreffende de Oude Dender in Dendermonde van 7 september 2018 vindt u hier.

Op de themapagina DROOGTE vindt u een overzicht van de besluiten die nog van toepassing zijn.

 

 

 

Gouverneur Briers meer dan ooit overtuigd

Op 5 september 2018 bracht provinciegouverneur Briers zijn laatste rede voor de provincieraad. Met de titel: “Meer dan ooit overtuigd” wil de gouverneur wijzen op de gevarieerde rijkdom die de provincie Oost-Vlaanderen te bieden heeft. Hij blikte niet alleen terug op de afgelopen jaren, maar keek ook naar de toekomst. Mobiliteit, veiligheid en efficiënte besturen, thema’s die volgens de gouverneur van groot belang zijn voor de toekomst van de Oost-Vlaming, vormden de rode draad doorheen de toespraak.

Mobiliteit
In zijn toespraak kaart de gouverneur de bestaande uitdagingen op mobiliteitsvlak aan Het voorzien van kwalitatieve fietsinfrastructuur is hier een onderdeel van. “Vandaag bestaat het netwerk uit maar liefst 667 kilometer fietssnelwegen. Niet mis voor een provincie met een oppervlakte van net geen 3 000 vierkante kilometer. En er ligt zeker nog heel wat potentieel klaar voor verdere ontwikkeling,” aldus gouverneur Briers.

Veiligheid
Daarnaast wees gouverneur Briers op de veranderende veiligheidsrisico’s. Met de twee havens, de E17/E40/E34, de 48 Seveso-bedrijven en de kerncentrale in Doel zijn deze risico’s aanwezig. “We proberen op de bestaande risico’s te anticiperen door goede contacten te leggen en te onderhouden met de betrokken Sevesobedrijven. Bij rampen is het o zo belangrijk om elkaar te kennen en de werking van elkeens structuur of organisatie te begrijpen,” licht gouverneur Briers toe.

De federale diensten van de gouverneur zetten ook sterk in op de ondersteuning van lokale besturen bij hun lokale noodplanning. “Dit ondersteuningsteam is iets uniek. Naast het feit dat zoiets enkel in onze provincie bestaat – iets waar ik als gouverneur terecht trots op ben – zorgt het project voor een vlotte informatiedoorstroming federaal-provinciaal-lokaal,” aldus gouverneur Briers.

Efficiënte besturen
Openbare besturen moeten hun middelen efficiënt aanwenden, daar is iedereen het over eens. Ieder overheidsniveau moet de structuren en processen tegen het licht houden. Met de nakende fusies van 15 lokale besturen, waarvan maar liefst 9 in Oost-Vlaanderen, lijkt het taboe doorbroken. “Fusies van gemeenten, en daaraan gekoppeld brandweer- en politiezones, zullen dus in alle gevallen sterkere én efficiëntere lokale besturen opleveren,” besluit gouverneur Briers.

Download de toespraak hier.

Blauwalgen op de Zwalm – captatieverbod

Vanaf vandaag geldt een totaalverbod op het capteren van water uit de Zwalm 1ste categorie, ook voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee. Het verbod is vastgelegd in het politiebesluit van de gouverneur van 24 augustus 2018 na vaststellingen van blauwalgen op de Zwalm. Het is ook verboden om waterrecreatie waarbij contact met water voorkomt uit te oefenen op de Zwalm 1ste categorie.

Eerder vaardigde gouverneur Briers al een captatieverbod voor water uit de Oude Dender uit, omwille van blauwalgen. Dit besluit is nog van kracht. Waterrecreatie op de Oude Dender is eveneens niet toegelaten.

Het verbod van 17 augustus op het capteren uit onbevaarbare waterlopen en afgesloten meanders in Oost-Vlaanderen wegens de droogte is eveneens nog steeds van kracht.

Tot slot is het besluit van 3 augustus 2018 betreffende het gebruik van water uit bepaalde captatiepunten in Beveren ook nog van kracht.