Bezoek aan de spoedafdeling en het revalidatiecentrum van het UZ-Gent ikv de verkeersveilige dag

Op woensdag 24 februari bracht gouverneur Jan Briers een bezoek aan het UZ Gent. Dit bezoek kadert in de herdenking van de kettingbotsing in Nazareth 20 jaar geleden.

Prof. dr. De Paepe, diensthoofd van de spoedgevallendienst, gaf een toelichting over traumazorg voor verkeersslachtoffers in het UZ-Gent. Het eerste uur na het ongeval is cruciaal voor de overlevingskansen van het slachtoffer. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk het slachtoffer te stabiliseren en de gepaste zorg toe te dienen. Het UZ beschikt daarom over een gespecialiseerd traumateam. Dit team bestaat uit spoedartsen, verpleegkundigen en traumachirurgen die zijn opgeleid in de traumazorg en verzorgt simultaan alle verwondingen. Door de simultane handelingen kan het slachtoffer veel sneller gestabiliseerd worden. De gouverneur woonde een indrukwekkende simulatie bij van hoe dit team tewerk gaat.

Na de simulatie bracht de gouverneur een bezoek aan het revalidatiecentrum van het UZ Gent. De doelgroep van patiënten is zeer divers, zowel naar type letsel als naar leeftijdscategorie. Zij worden begeleid door een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten en sociaal werkers. Het revalidatiecentrum biedt hun een comfortabele omgeving waarin ze zich kunnen concentreren op hun herstel. De gouverneur sprak er met een aantal verkeersslachtoffers over hun ongeval en hun revalidatie.

Verkeersveilige dag
Naast een bezoek aan het UZ Gent, organiseert de gouverneur nog een aantal activiteiten ter herdenking van de kettingbotsing. Op vrijdag 26 februari vindt de verkeersveilige dag plaats. De lokale politie, de federale wegpolitie, de federale scheepsvaartpolitie en dit jaar ook de federale spoorwegpolitie organiseren verschillende verkeersacties. De gouverneur zal een bezoek brengen aan een aantal controleposten. Deze verkeersveilige dag wordt jaarlijks georganiseerd ter nagedachtenis van de kettingbotsing op de E17.

Herdenkingsplechtigheid
Daarnaast organiseert de gouverneur op 27 februari, samen met de burgemeester van Nazareth, een herdenkingsmoment. De genodigden worden met bussen vervoerd naar de plaats van de kettingbotsing en naar de herdenkingsplaats. Na het neerleggen van de bloemen door o.m. minister Jan Jambon, minister Ben Weyts, gouverneur Jan Briers en de burgemeester van Nazareth, Danny Claeys volgt een formele plechtigheid in het gemeentehuis van Nazareth.

Toespraak voor de provincieraad

Vanmiddag heeft provinciegouverneur Jan Briers zijn jaarlijkse toespraak voor de provincieraad gehouden. Onder de titel ‘Het tij gekeerd? Naar een klimaatbestendig waterbeleid in (Oost-) Vlaanderen’ vroeg de gouverneur in de provincieraadzaal aandacht voor het thema water, 15 jaar nadat ere-gouverneur Balthazar, op 24 september 2002, eveneens het onderwerp in al zijn facetten had belicht.

Tijdens een korte inleiding gaf gouverneur Briers aan waarom de tijd rijp was om dit jaar opnieuw ‘water’ onder de loep te nemen. Om zijn keuze te motiveren, verwees de gouverneur achtereenvolgens naar het Oost-Vlaams klimaatactieplan, de terreurdreiging en de belangrijke link tussen klimaat en terreur. Daarnaast haalde hij ook de bestuurlijke verantwoordelijkheden van onze provincie aan, naast zijn eigen bevoegdheden als gouverneur. Tenslotte verwees hij naar het verhaal van collega Balthazar, die het in 2002 reeds had over de ‘harde feiten van een uitermate complexe problematiek’.

Na de inleiding boog de gouverneur zich over de kern van de zaak, met name waterschaarste en wateroverlast.

Op vlak van waterschaarste keek hij naar de impact van die schaarste op het oppervlaktewater en grondwater. Ook stond de gouverneur stil bij het toekomstig ruimtelijk beleid hierrond.

Wat wateroverlast betreft, werd dieper ingegaan op de oorzaak ervan, en wat er door de jaren heen al werd gedaan om die oorzaken te beperken of weg te nemen. Een aanzienlijke waslijst, zo blijkt. In dit kader is het geactualiseerd Sigmaplan werkelijk noemenswaardig, waarbij een geïntegreerd antwoord wordt gegeven op de klimaatuitdagingen van de toekomst. Daarnaast ook bijzondere aandacht voor het strategisch project Schelde Sterk Merk om van de Schelderegio een aantrekkelijk gebied voor natuur, recreatie en erfgoed te maken.

Tenslotte deed de gouverneur nog enkele suggesties om de overstromingsproblematiek verder te verhelpen of faciliteren. Hij noemde hierbij niet te weinig maar, vreemd genoeg, teveel inspraak van de bevolking, het opmaken van peilbeheerplannen en de verdere aanpak van de erosieproblematiek.

De integrale versie van de toespraak is hier beschikbaar.

Gekruiste inspectie in kerncentrale Doel

Op woensdag 20 januari vergezelde provinciegouverneur Jan Briers de minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, de minister van Energie Marie-Christine Marghem en de Nederlandse minister van Milieu Melanie Schultz voor een inspectiebezoek aan de kerncentrale van Doel. Inspecteurs van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) voerden samen met inspecteurs van het ANVS ( Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) , de Nederlandse tegenhanger van het FANC, de inspecties uit. Het was de eerste keer dat er een gekruiste inspectie met Nederland plaatsvond.

Het doel van het bezoek was om de ongerustheid die in Nederland heerst over de kerncentrale in Doel weg te nemen. Het FANC ziet toe op de veiligheid van de kerncentrale en geeft de regering advies. De minister van Binnenlandse Zaken verduidelijkte dat er geen reden is voor ongerustheid en dat de regering het advies van het FANC, dat onafhankelijk optreedt, volgt.

Provinciaal noodplan Kerncentrale Doel

Voor de kerncentrale Doel heeft gouverneur Jan Briers, samen met de verschillende hulpdiensten,  een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) opgemaakt. Dit BNIP werd goedgekeurd in 2014 en wordt regelmatig up-to-date gehouden. Doel van dit BNIP is om in geval van een noodsituatie zo snel mogelijk in actie te komen. Het plan omvat verschillende afspraken tussen de hulpdiensten zodat iedereen weet wat te doen bij een noodsituatie. Sinds 2014 wordt er jaarlijks een alarmeringsoefening georganiseerd samen met de kerncentrale en het hulpcentrum 100. Vierjaarlijks wordt er een grote rampoefening gepland, samen met het Federaal Crisiscentrum van de Regering, zodat alle betrokken de afspraken kunnen inoefenen en evalueren. De laatste grote rampoefening vond plaats op 22 oktober 2013. In 2017 wordt er opnieuw een grote rampoefening georganiseerd.

Bezoek Doel

Bezoek van Nederlandse burgemeesters aan Wetteren

Op 20 januari brachten enkele Nederlandse burgemeesters en hun medewerkers rampenplanning van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een bezoek aan de gemeente Wetteren.

Het doel van het bezoek was de treinramp van 2013 bestuderen en vervolgens leren uit de ervaringen van de gemeente en provincie.

De groep van 33 personen, onder leiding van burgemeester-voorzitter Aboutaleb van Rotterdam, luisterde met veel interesse naar de verschillende ervaringen. Achtereenvolgens kwamen volgende sprekers aan het woord:

 • Alain Pardaen, burgemeester van Wetteren
 • Paul Van Autreve, oud-OCMW voorzitter
 • Christiaan Van De Voorde, ere-kolonel
 • Gerritjan Maes, korpschef van de lokale politie
 • Willy Bontinck, hoofdingenieur van de NMBS
 • Gert Van Bortel, BASF brandweerbevelhebber.

De volledige delegatie bracht hierna een bezoek aan de plaats van de ramp.

Tenslotte nodigde de Burgemeester van Rotterdam de Oost-Vlaamse gouverneur uit een gelijkaardige Oost-Vlaamse delegatie naar Nederland te begeleiden, nog voor de zomer.

SAMSUNG CSC

Het tij gekeerd? Naar een klimaatbestendig waterbeleid in (Oost-) Vlaanderen

Toespraak van gouverneur Jan Briers voor de Provincieraad

Op woensdag 27 februari zal gouverneur Jan Briers zijn jaarlijkse toespraak voor de provincieraad houden. Thema dit jaar is ‘Water’. Een thema dat gouverneur Briers reeds meenam in zijn nieuwjaarskaart op het einde van vorig jaar.

Het thema ‘water’ wordt niet voor het eerst vanuit deze hoek onder de aandacht van de provincieraad gebracht. Ere-gouverneur Balthazar maakte reeds op 24 september 2002 gebruik van het provinciaal spreekgestoelte om water in al zijn facetten te belichten.

Jan Briers: “Ik vond het belangrijk om na 15 jaar opnieuw de bilan op te maken.”

Tijdens de rede wordt een analyse gemaakt van de vorderingen die sinds het begin van deze eeuw werden gemaakt op het vlak van zowel wateroverlast, als waterschaarste. De dualiteit tussen waterschaarste enerzijds en wateroverlast anderzijds is tevens de leidraad doorheen deze toespraak.

Hierbij wordt dieper ingegaan op de gevaren voor ‘water blackouts’, de impact van onze ruimtelijke ordening op wateroverlast en het nieuwe overstromingsmanagement in Vlaanderen.

Jan Briers: “Ik was verbaasd te lezen dat België in het lijstje van watergestresseerde Europese landen voorkwam naast Cyprus, Italië, Spanje en Malta. Landen die we niet meteen associëren met het ‘natte’ België.

Provinciegouverneur Jan Briers brengt de conclusies op woensdag 27 januari 2016 om 14 uur in de provincieraadzaal van het Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.

foto kaart 2016_Willy Vanherck

Werkbezoek en sociale jukebox in Denderleeuw

Het werkbezoek aan Denderleeuw, in het kader van de ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen, vond plaats op donderdag 19 november. Het bezoek werd ingepland vlak na de beëdiging van de heer Alberic Sergooris als nieuwe burgemeester van Denderleeuw. De gouverneur, de Oost-Vlaamse deputatie en de meegereisde ambtenaren konden zo meteen kennismaken met de kersverse burgemeester.

Agenda

Naast een aantal algemene punten, stonden er ook Denderleeuw-specifieke punten op de agenda.

Wat ruimte betreft, ging aandacht naar mobiliteit en het toenemend aantal verkeersinfarcten. Een oplossing in dit dossier is de realisatie van een busverbinding tussen Denderleeuw en Liedekerke. De gouverneur neemt hiervoor contact op met De Lijn om de mogelijkheden te bespreken.

De gemeente ligt vlakbij de Dender en kende in 2010 zware overstromingen. De gemeente zette dan ook logischerwijze enkele topics rond water op de agenda. Wat de overstromingen betreft, werd tijdens het overleg het principe van de drie P’s (protectie, preventie en paraatheid) toegelicht. Daarnaast is gezegd dat men nu alle maatregelen neemt om een dergelijke ramp te vermijden, hoewel een overstroming nooit voor 100% uit te sluiten is. Ook het onderhoud van de provinciale waterlopen kwam aan bod.

Op vlak van landbouw is gesproken over plattelandsontwikkeling. De provincie stelde voor om contact op te nemen met het Plattelandsloket om meer informatie te bekomen over de verschillende projecten en acties daaromtrent.

Ook de vele uitdagingen binnen eGov stonden op de agenda. Het provinciebestuur verwees hier naar het uitgebreide aanbod van IT-ondersteuning voor de gemeentebesturen. Ook vanuit de Vlaamse overheid kunnen gemeentebesturen een beroep doen op de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus.

Verder kwamen heel wat Vlaamse materies aan bod. Aandacht was er voor de verstedelijking van de gemeente, ook al is Denderleeuw geen centrumstad. Ook het stijgend aantal leerlingen in het onderwijs stond op de agenda. Hier werd verwezen naar het beleid van minister Crevits en het masterplan Scholenbouw. In de rand hiervan werd ook gesproken over het stijgend aantal deelnemers voor sport-, speel- en opvanginitiatieven en de verlaagde Vlaamse subsidies voor het jeugdbeleid. Verder was er aandacht voor huisvesting en de problematiek van de sociale woonkredieten. Blijkt dat steeds meer mensen met een te hoog toegekende leninglast worden geconfronteerd.

Vanuit de provincie ging vooral aandacht naar de projecten die binnen welzijn worden uitgewerkt: Rap op Stap, Ouder worden in je buurt en de sociale verhuurkantoren. Ook klimaatneutraliteit kwam aan bod.

De gouverneur polste naar de ‘slimme samenwerking’ binnen de gemeente en stelde het project ‘Gemeentelijke Noodplanning’ voor.

Sociale Jukebox

Na het werkoverleg nodigde het college van burgemeester en schepenen iedereen uit voor een TASTOE-activiteit in zaal Den Breughel. Onder de vorm van een ‘Sociale Jukebox’ konden mensen geen plaatjes maar wel thema’s aanvragen waarover dan een lied werd gebracht. Het was een leuke formule om iets nieuws te ontdekken en andere mensen te leren kennen. Veel Denderleeuwenaars namen dan ook gretig van de gelegenheid gebruik om kennis te maken met hun nieuwe burgemeester, de gouverneur en de Oost-Vlaamse deputatie.

Te gast in ‘Giesbaargen’

Voor het 57e werkbezoek in het kader van de ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen, trok de gouverneur, samen met de deputatie en een delegatie gespecialiseerde ambtenaren, naar Geraardsbergen, helemaal ten zuiden van de provincie.

Agenda

Na de voorstelling van de stad door een trotse burgemeester Guido De Padt, kon het echte werk beginnen. Het hoeft niet te verbazen dat heel wat uiteenlopende punten op de Geraardsbergse agenda stonden. Bovendien nam het stadsbestuur van de gelegenheid gretig gebruik om te polsen naar de directe gevolgen van het Vlaams Regeerakkoord, wanneer de provincie niet langer bevoegd zal zijn voor de persoonsgebonden materies.

Een van de gevolgen van het verdwijnen van de persoonsgebonden bevoegdheid welzijn bij de provincie, is het wegvallen van subsidies voor vrijwilligerswerking. Het provinciebestuur behoudt wel haar bevoegdheden binnen ontwikkelingssamenwerking, maar de middelen worden schaarser. Drugbeleid en Gezondheidszorg worden overgeheveld, hetzij naar Vlaanderen, hetzij naar de gemeentebesturen. Het provinciebestuur blijft bovenlokale projecten en initiatieven steunen maar voor wijkgebonden initiatieven zijn helaas geen subsidiereglementen voorzien.

Ook op vlak van cultuur is gewezen op de overheveling van de bevoegdheden hetzij naar Vlaanderen, hetzij naar een lokaal beleidsniveau. Voor wat betreft de ‘bedrijfstak cultuur’ heeft Vlaanderen voor een zachte inkanteling naar de Vlaamse overheid gekozen. De toekomst van de Provinciale Uitleendienst Geraardsbergen is op dit ogenblik onzeker hoewel er verschillende mogelijkheden bestaan. Het is wel zo dat de inzet voor en van de uitleendienst Oost-Vlaanderen nog tot 1 januari 2017 gegarandeerd blijft. Verder heeft de dienst Erfgoed van het provinciebestuur aangegeven bereid te zijn om een toelichting te komen geven over de opmaak van een parochiekerkenplan en mee te denken over de lange termijnvisie voor de kerken.

Aandacht was er voor mobiliteit, meer bepaald voor de ontsluiting van Geraardsbergen. Tijdens het werkoverleg heeft het Agentschap Wegen en Verkeer een overzicht gegeven van de verschillende projecten ten behoeve van een betere ontsluiting.

Geraardsbergen, gelegen in de Denderstreek en aan de Dender, had natuurlijk vragen over water. Het stadsbestuur wist maar al te goed dat gouverneur Briers voorzitter is van de algemene bekkenvergadering en van het bekkenbureau van de Dender, en greep haar kans om enkele prangende vragen op tafel te leggen. De gouverneur gaf mee dat het strategisch project Denderland door de Vlaamse overheid wordt gesubsidieerd. Vanuit dat project is een overlegplatform opgericht met als doel een geïntegreerd en gedragen beleid te voeren. Ter voorbereiding van de projectaanvraag werden alle gemeenten langs de Dender, waaronder Geraardsbergen, gecontacteerd. In dat overlegplatform zullen zowel lokale als bovenlokale, naast bestuurlijke en niet-bestuurlijke, actoren vertegenwoordigd zijn. Het project bevindt zich momenteel in de initiatiefase.

Onder het thema ruimte, herbevestigde de provincie dat de afbakeningsprocedure Kleinstedelijk Gebied wordt heropgestart en dat er een volledig nieuw afbakeningsproces zal worden gevoerd. Budget is beschikbaar en personeelsinzet is voorzien. Onder datzelfde thema stond ook planologische ruil op de agenda, gezien de stad samen met Ruimte Vlaanderen, VLM en Waterwegen & Zeekanaal hierrond een project is opgestart. Doelstelling van het project is om te onderzoeken op welke manier bestaande ontwikkelingsmogelijkheden/bouwrecht van slecht gelegen gronden kan worden weggenomen. Zo wil men de bestemming van de slecht gelegen gronden wijzigen, waar nodig via compensatie of via een ruiloperatie naar een betere plek.

Vanuit het provinciebestuur was er aandacht voor de Klimaatneutraliteit, Rap op Stap, Ouder worden in je buurt en de sociale verhuurkantoren.

De gouverneur van zijn kant polste naar de ‘slimme samenwerking’ op lokaal niveau en bracht het project Gemeentelijke Noodplanning op de agenda. Gezien de actualiteit van de problematiek, is ook gesproken over de opvang en begeleiding van vluchtelingen.

Cultuur

Na het werkbezoek volgde een wandelparcours met diverse kunsthappenings. Het was de ideale gelegenheid voor de stad om haar diversiteit op vlak van cultuur onder de aandacht te brengen. Tijdens de receptie kregen de inwoners nog de kans om een praatje te maken met hun stadsbestuur, maar ook met de gouverneur, gedeputeerden en meegereisde ambtenaren.

Deze week rampoefening in Seveso-bedrijf INEOS PHENOL (Beveren)

Provinciegouverneur Jan Briers laat weten dat zijn federale veiligheidsdiensten deze week een multidisciplinaire rampoefening organiseren in het Seveso-bedrijf Ineos Phenol, Haven 1930, Geslecht 1 te 9130 Beveren.

Het opzet van het bezoek bestaat erin het intern noodplan van het bedrijf uit te testen, naast de interne en externe communicatie door het bedrijf en de samenwerking tussen het bedrijf, de hulpdiensten en de overheid. Het is mogelijk dat tijdens de oefening sirenes te horen zijn en dat de hulpdiensten uitrukken.

De oefening wordt georganiseerd door de federale dienst noodplanning van gouverneur Jan Briers, in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Beveren, de hulpverleningszone Waasland, de lokale en federale politie, het hulpcentrum 100/112, het provinciaal coördinatie- en informatiecentrum, de medische diensten en de civiele bescherming.

Over Ineos Phenol 

Samen met de twee andere vestigingen in Duitsland en de Verenigde Staten is Ineos Phenol wereldleider in de productie van fenol en aceton. Dit zijn basisgrondstoffen voor o.a. DVD’s en CD’s, plexiglas, autolakken, neylon en waterbestendige spaanplaten. Ineos Phenol is één van de 46 Seveso-bedrijven in Oost-Vlaanderen. In een Seveso-bedrijf worden gevaarlijke stoffen geproduceerd, behandeld of opgeslagen.

BW3BW2

Gouverneur Briers reikt veiligheidsprijs uit, in aanwezigheid van minister Jambon

Gouverneur Jan Briers draagt veiligheid hoog in het vaandel. Met de Oost-Vlaamse veiligheidsprijs wil hij zijn appreciatie uitdrukken voor de gemeenten, organisaties en/of disciplines die inspanningen leveren op het vlak van veiligheid in Oost-Vlaanderen.

Onder gouverneurschap van André Denys werd deze prijs tweemaal uitgereikt. De laureaten waren toen de projecten  “Evenementencel” van de stad Eeklo en “Maak jezelf geen blaasjes wijs” van de politiezone Aalter-Knesselare.

Gouverneur Briers hield eraan deze traditie in eer te houden en lanceerde daarom een oproep aan alle potentiële kandidaten om zich in te schrijven. Alle projecten die gelinkt zijn aan het concept integrale veiligheid en/of noodplanning en toepasbaar zijn in de provincie Oost-Vlaanderen mochten meedingen. Daarbij dienden ze concreet, innoverend en stimulerend te zijn.

Genomineerden

De vijf genomineerden zijn:

 • Federale Politie Oost-Vlaanderen met DIO (Dynamische Informatiedeling en Opdrachtafhandeling)
 • Hulpverleningszone Centrum met Brandveilig Samenleven
 • Politiezone Deinze/Zulte met Zet eens een dief in de zak!
 • Stad Ronse met JORES (Jongeren en Ouders voor Respect op Straat)
 • Stad Ronse met Speed TPA

17 september 2015

Na een grondige selectie en screening van de ingeschreven projecten wordt de veiligheidsprijs, die bestaat uit een oorkonde en een geldprijs van 2500 euro, uitgereikt op donderdag 17 september 2015. De uitreiking vindt plaats in de provincieraadzaal van het provinciehuis. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft zijn aanwezigheid alvast bevestigd.

Op bezoek bij de langst zetelende burgemeester

Op woensdag 24 juni werden de gouverneur, de Oost-Vlaamse deputatie en de meegereisde provinciale, Vlaamse en federale ambtenaren ontvangen door de langst zetelende burgemeester van het land: Joseph Browaeys. Het werkbezoek in de gemeente Horebeke kaderde in hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen.

Agenda

Ook in de kleinste gemeente van Oost-Vlaanderen, met amper 2000 inwoners, vroeg het gemeentebestuur aandacht voor milieu. Zowel de erosieproblematiek als de instandhoudingsdoelstellingen en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) stonden op de agenda. Telkens opnieuw bevestigt het provinciebestuur dat het zich als erosiecoördinator blijft inzetten om samen met de landbouwers op zoek te gaan naar praktisch haalbare oplossingen en mogelijkheden om invulling te geven aan de nieuwe verplichtingen. Hetzelfde geldt voor de PAS-problematiek. Ook hier deelt de provincie de zorgen van de lokale besturen en de landbouwers.

Op vlak van welzijn is gesproken over het sociaal objectief, voor wat betreft de oprichting van sociale woningen. De provincie herhaalde dat het initiatief voor de verdere ontwikkeling van de sites bij het gemeentebestuur ligt.

Wat cultuur betreft, stond de restauratie van het gemeentehuis op de agenda. Hoewel het dossier voor de restauratie werd goedgekeurd, is het nog wachten op de financiële middelen. Dienst Onroerend Erfgoed liet weten dat het dossier op de wachtlijst staat, en dat de subsidies chronologisch zullen worden toegekend. Evenwel gaf de dienst enkele mogelijkheden tot voorafname mee. Nog op vlak van cultuur werd de herbestemming van kerken besproken en de verschillende regelingen daarrond op vlak van subsidies, begeleiding en adviesverlening. Tenslotte was er aandacht voor de renovatie van het Cultuur Historisch Museum Abraham Hans. Hiervoor plant het gemeentebestuur een overleg met de dienst Onroerend Erfgoed om de mogelijkheden te bespreken en het dossier op te starten.

De provincie plaatste zelf ook punten op de agenda: klimaatneutraliteit en Fair Trade. Wat klimaatneutraliteit betreft, is afgesproken dat de provincie een toelichting komt geven op het college. Inzake Fair Trade is de gemeente niet ingestapt in het verhaal, maar heeft ze in haar beleid wel aandacht voor het gebruik van lokale producten.

Wat de ‘slimme’ samenwerking betreft, een stokpaardje van de gouverneur, blijkt dat de gemeente niet alleen goed samenwerkt met het OCMW maar dat er ook akkoorden zijn met de buurgemeenten om de inwoners een maximale dienstverlening te bieden. Verder maakt Horebeke deel uit van het project ‘ondersteuning gemeentelijke noodplanning’. In het najaar wordt de samenwerking getest met de buurgemeenten Zwalm, Maarkedal en Brakel op het gebied van noodplanning en communicatie.

Op bezoek in de Geuzenhoek

Na het werkoverleg nodigde het gemeentebestuur de volledige delegatie uit om een kijkje te komen nemen in de Geuzenhoek en er het schoolhuis/museum te bezoeken. Ook in Horebeke kregen de inwoners de kans om een praatje te maken met hun gemeentebestuur, maar ook met de gouverneur, gedeputeerden en meegereisde ambtenaren.