Mobiliteit kleurt de Waasmunsterse agenda

Op 12 november waren de gouverneur, de Oost-Vlaamse deputatie en de meegereisde topambtenaren van de provinciale, Vlaamse en federale administratie te gast in Waasmunster. Ze brachten er een werkbezoek in het kader van hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen.

Agenda

Waasmunster, doorkliefd door de E17 en met op haar grondgebied het groot op- en afrittencomplex richting Gent en Antwerpen, zet uiteraard heel wat mobiliteit op de agenda.

Volgens het gemeentebestuur is de voornaamste hinder van de E17 de geluidshinder. Net om die reden vraagt de gemeente om geluidsschermen te plaatsen. Het Agentschap Wegen en Verkeer verwijst hiervoor naar de metingen die in 2010 zijn uitgevoerd en waaruit is gebleken dat er geen zwaar geluidsbelaste woonzones zijn gedetecteerd. Met als gevolg dat er momenteel geen plannen zijn om geluidsschermen langs de E17 op het grondgebied van Waasmunster te plaatsen.

Wat het ontbrekend afgescheiden fietspad tussen de Patrijzenlaan en de E17 betreft, kan het Agentschap Wegen en Verkeer geen concrete timing geven voor de realisatie ervan, aangezien dit project deel uitmaakt van een veel groter project rond de N446.

Ook die N446 zelf stond op de agenda, in het bijzonder de aanleg van fietspaden, de herinrichting van de Durmebrug en de aanleg van het rond punt. Het Agentschap Wegen en Verkeer herbevestigt dat dit een prioritair dossier is dat enigszins vertraging heeft opgelopen door de trage vooruitgang van de onteigeningen. Ook gouverneur Briers is op de hoogte en heeft in dit kader reeds twee brieven gestuurd: een naar het kabinet van de bevoegde minister, mevrouw Turtelboom, en een tweede naar de Administrateur-Generaal van de Vlaamse Belastingsdienst.

Tenslotte is ook gesproken over de N70 en de heraanleg ervan op het grondgebied Waasmunster. Op vraag van de gouverneur is reeds begin 2015 rond dit dossier, samen met vele andere dossiers waarbij het Agentschap Wegen en Verkeer is betrokken, overleg gepleegd met de topambtenaren van het Agentschap en het kabinet van minister Weyts. Toen reeds werd de vraag gesteld om duidelijkheid te scheppen en de lokale besturen correct te informeren.

Veiligheid is een thema dat nauw aansluit met de strategische ligging van Waasmunster. Om de veiligheid te verhogen, wil de gemeente investeren in ANPR-camera’s (waarbij ANPR staat voor ‘Automatic NumberPlate Recognition’). De gouverneur beloofde dit dossier mee te trekken en een schrijven te richten aan de bevoegde minister Ben Weyts.

Op vlak van ruimte ging aandacht naar de woonbehoefte in de gemeente. Het provinciebestuur gaf de raad mee om de woonbehoeftestudie te actualiseren en het nieuw beleidsplan Ruimte Vlaanderen van minister Schauvliege in het oog te houden. Ook de uitbreiding van de KMO-zones stonden op de agenda. Het provinciebestuur raadde de gemeente aan om de effectieve behoefte in kaart te brengen zodat gericht naar een oplossing kan worden gezocht.

Wat cultuur betreft, werd Festivélo besproken, een muzikale happening per fiets met op originele locaties een diverse muzikale of artistieke evenementen. De provincie liet weten dat er subsidiemogelijkheden bestaan, als het evenement effectief aan de vooropgestelde bepalingen voldoet. Nog op vlak van cultuur stond de Academie voor Beeldende Kunsten, meer bepaald de huisvesting van de keramiekafdeling geagendeerd. Er wordt naar een oplossing gezocht.

Komen we bij welzijn en het subsidiedossier van de Maria Stoop-Moensstraat. De gemeente is gevraagd om contact op te nemen met Wonen Vlaanderen om het dossier te helpen opmaken.

Vanuit de provincie werd stilgestaan bij enkele welzijnsprojecten, getrokken door het provinciebestuur: Rap op Stap, Ouder worden in je buurt en de sociale verhuurkantoren.

Tenslotte polste de gouverneur naar de ‘slimme samenwerking’ binnen het bestuur. Waasmunster liet weten werk te maken van de inkanteling van het OCMW in het gemeentebestuur. Als afgeleide hiervan vroeg de gouverneur aan de gemeente om ook na te denken over de verschillende mogelijkheden van de hulpverleningszone en hoe deze zone op termijn naar een ruimer samenwerkingsplatform kan evolueren.

Cultuur

Na het werkbezoek werd de voltallige delegatie uitgenodigd voor de première van ‘Meiskes en Jongens’, een theatervoorstelling van Plankvast in Cultuurcentrum Hoogendonck. Een sfeervolle receptie sloot de avond af.

 

Informatievergadering vluchtelingen

Op 25 november 2015 organiseerde provinciegouverneur Jan Briers een informatievergadering over de vluchtelingenproblematiek voor de burgemeesters, OCMW-voorzitters en de korpschefs van de lokale politie. Veel genodigden woonden de vergadering bij. De provincieraadzaal was tot de nok gevuld, met ongeveer 130 deelnemers.

Het doel van de vergadering was niet zozeer het zoeken van extra opvangplaatsen, de gouverneur wou ook een antwoord bieden op de vragen die bij de lokale besturen leven. Elk bestuur kreeg op voorhand de kans om hun vragen door te sturen om de informatievergadering zo gericht mogelijk te maken.

Drie sprekers voor het luik ‘politionele veiligheid’

Operationeel Directeur van Fedasil , Michael Kegels, kwam als eerste spreker aan bod en verduidelijkte de rol die Fedasil speelt in de opvang van vluchtelingen. Hij ging daarbij voornamelijk in op het stijgend aantal vluchtelingen, hoe zij daarmee omgaan en het opvangnetwerk dat Fedasil hiervoor organiseert.

Na de algemene uiteenzetting van de werking van Fedasil lag de focus op de politionele veiligheid. Luc Dhoest ,Diensthoofd Operaties bij de federale politie Oost-Vlaanderen, kwam meer informatie verschaffen over de manier waarop de federale politie omgaat met de vluchtelingen, welke acties er gevoerd worden door de federale politie en de steun die de federale politie biedt aan de lokale politiezones met asielcentra op hun grondgebied.

Het luik over de politionele veiligheid werd afgesloten door Johan De Paepe, Korpschef van de politiezone Sint-Niklaas, die zijn ervaring met het opvangcentrum in Sint-Niklaas deelde. Hij prees de goede samenwerking met het Rode Kruis en gaf mee dat alles goed verloopt. Hij sloot zijn uiteenzetting af met een aantal tips voor andere politiezones die ook te maken zullen krijgen met een opvangcentrum op hun grondgebied.

Vier specialisten over de ‘Integratie van de vluchtelingen’

Na stil te staan bij de politionele veiligheid, kwam het aspect ‘integratie van de vluchtelingen in onze maatschappij’ uitgebreid aan bod. De hoge graag van erkenning van vluchtelingen, ongeveer 60%, betekent dat veel van hen hier voor langere tijd zullen blijven. Integratie in onze maatschappij is dus van groot belang.

Walter Leenders van het Agentschap Inburgering en Integratie stond stil bij de uitdagingen voor onze maatschappij door de verhoogde instroom van asielzoekers. Gaande van een zinvolle tijdsbesteding tijdens de asielprocedure, over het leren van de Nederlandse taal tot de huisvesting na hun asielprocedure. Het Agentschap zal de lokale besturen ondersteunen door het organiseren van vormingen, het opzetten van projecten en het geven van advies. Daarnaast voorzien zij ook inburgeringstrajecten op maat en bieden zij een aanbod van tolken. Men probeert het aanbod van tolken verder uit te bouwen, omdat hier een grote nood aan is. Ook Vlaanderen probeert een antwoord te bieden op de uitdagingen en voorziet hiervoor bijkomende middelen, zoals bijvoorbeeld extra middelen voor onderwijs en het aanwerven van extra consulenten van de VDAB.  Dit werd verder verduidelijkt door de volgende sprekers.

Sara De Meerleer van het Vlaams Agentschap voor Onderwijsdiensten, gaf meer informatie over de ondersteuning op vlak van onderwijs. Er worden extra werkingsmiddelen voorzien voor de anderstalige leerlingen. Deze werkingsmiddelen zijn via decreet voorzien en momenteel wacht men  op de omzendbrieven om deze uit te voeren.

Louise van Couillie, inwerkingscoördinator bij de VDAB, vertelde over de integratie op de arbeidsmarkt en ondersteuning die de VDAB daarbij biedt. Ten gevolge van de vluchtelingencrisis wordt er in 2016  een versterking  voorzien van 35 medewerkers.

Joris Deleenheer van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten sloot de informatievergadering af. Hij stond stil bij het vinden van huisvesting voor alle erkende vluchtelingen. Een pasklaar antwoord voor deze uitdaging bestaat nog niet, wel staat vast dat er samenwerking tussen de verschillende betrokken partners en bestuursniveau nodig zal zijn, om te komen tot een kwaliteitsvolle woonoplossing.

De vergadering werd afgesloten met een vragenronde en alle aanwezigen kregen de kans om na de vergadering in dialoog te treden met de sprekers.

2015 infomeeting vluchtelingen3

 

Deze week rampoefening in Seveso-bedrijf INEOS PHENOL (Beveren)

Provinciegouverneur Jan Briers laat weten dat zijn federale veiligheidsdiensten deze week een multidisciplinaire rampoefening organiseren in het Seveso-bedrijf Ineos Phenol, Haven 1930, Geslecht 1 te 9130 Beveren.

Het opzet van het bezoek bestaat erin het intern noodplan van het bedrijf uit te testen, naast de interne en externe communicatie door het bedrijf en de samenwerking tussen het bedrijf, de hulpdiensten en de overheid. Het is mogelijk dat tijdens de oefening sirenes te horen zijn en dat de hulpdiensten uitrukken.

De oefening wordt georganiseerd door de federale dienst noodplanning van gouverneur Jan Briers, in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Beveren, de hulpverleningszone Waasland, de lokale en federale politie, het hulpcentrum 100/112, het provinciaal coördinatie- en informatiecentrum, de medische diensten en de civiele bescherming.

Over Ineos Phenol 

Samen met de twee andere vestigingen in Duitsland en de Verenigde Staten is Ineos Phenol wereldleider in de productie van fenol en aceton. Dit zijn basisgrondstoffen voor o.a. DVD’s en CD’s, plexiglas, autolakken, neylon en waterbestendige spaanplaten. Ineos Phenol is één van de 46 Seveso-bedrijven in Oost-Vlaanderen. In een Seveso-bedrijf worden gevaarlijke stoffen geproduceerd, behandeld of opgeslagen.

BW3BW2

Meer overtredingen tijdens Verkeersveilige Nacht

Afgelopen nacht vond in Oost-Vlaanderen reeds voor de 19e keer de Verkeersveilige Nacht plaats. Doel van deze actie is om telkens opnieuw de aandacht van de weggebruikers te vestigen op de reële pakkans tijdens de eindejaars- en nieuwjaarsperiode. In tegenstelling tot de betere resultaten van de afgelopen jaren, werden vannacht in Oost-Vlaanderen meer overtredingen genoteerd.

Algemene Cijfers

De federale autosnelwegenpolitie (WPR OVL), de federale scheepvaartpolitie (SPN Gent, in het havengebied van Gent-Zeehaven) en alle 28 Oost-Vlaamse politiezones voerden vannacht controles uit op 141 strategische plaatsen. 342 personeelsleden van de lokale en de federale politie werkten hieraan mee.

Sterke stijging alcoholovertredingen 

Dit jaar werden 3647 voertuigen (in 2014 nog 3784) gestopt waarvan alle chauffeurs een ademtest ondergingen. Bij 176 bestuurders werd een strafbaar alcoholgehalte vastgesteld: 4,8 %, een sterke stijging ten opzichte van vorig jaar (3,5%).

Het hoogste aantal personen onder invloed (10,5 %) wordt dit jaar vastgesteld in de afdeling Oudenaarde (dit is terug een behoorlijke stijging, vorig jaar nog 7,1%). De afdeling Gent, dat vorig jaar nog een behoorlijke daling kende tot 5,5% daalt nu tot 4,9%. De afdeling Dendermonde, dat jaar na jaar de site is met het laagste percentage overtreders (2,3 % in 2014), blijft ook nu weer de meest voorbeeldige regio met 4,9 % ondanks het hogere percentage dan vorig jaar.

Op de autosnelwegen wordt terug een spectaculaire stijging van geïntoxiceerde bestuurders genoteerd tot 4,0% (in 2014 nog 1,8 %).

Provinciegouverneur Jan Briers: “Deze stijging is betreurenswaardig temeer omdat we de Verkeersveilige Nacht meermaals en vooraf voldoende hebben aangekondigd. Ook het aantal waarschuwingsberichten via de sociale media (Twitter, Facebook,…) was deze nacht niet bij te houden.”

Ook aanzienlijke stijging snelheidsovertredingen

Ondanks het feit dat de klemtoon tijdens de Verkeersveilige Nacht op alcohol-in-het-verkeer ligt, werden in 15 van de 28 politiezones ook 7563 voertuigen (in 2014 nog 6.671) gecontroleerd op snelheid. 917 chauffeurs (12,1 %, t.o.v. 10,6 % in 2014) begingen een snelheidsovertreding. Ook dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar.

Provinciegouverneur Briers: “Ondanks de teleurstellende vaststellingen vannacht, hopen we toch nog deze negatieve trend een halt toe te roepen tijdens de komende BOB-campagne. Zowel tijdens de week als tijdens het weekend, overdag en tijdens de nacht, zijn er nog talloze andere verkeersacties gepland in de hele provincie Oost-Vlaanderen. Ook op kerstavond, kerstdag, oudejaarsavond en nieuwjaarsdag zullen de politiediensten een aanzienlijke capaciteit voorzien in het kader van de verkeersveiligheid.

Provinciegouverneur Jan Briers wenst andermaal alle politiemensen te bedanken voor hun inzet en medewerking tijdens afgelopen nacht. Hij wenst ook de diensten een hart onder de riem te steken die de komende weken nog de nodige acties zullen uitvoeren.

Foto: Ronny De Coster

Schermafbeelding 2015-12-06 om 20.24.08

19e Oost-Vlaamse Verkeersveilige Nacht

Ook in 2015 vindt de Oost-Vlaamse Verkeersveilige Nacht plaats tijdens de sinterklaasnacht van 5 op 6 december.

Verkeer blijft basisfunctie van politiewerking
Los van de terreurdreiging, waar een groot deel van de politiecapaciteit wordt ingezet om de veiligheid te garanderen, mogen we de verkeersveiligheid niet uit het oog verliezen. Gouverneur Jan Briers: “Het aantal dodelijke slachtoffers op de weg ligt nog steeds hoger dan het aantal doden door een aanslag. Alcoholcontroles op een lager pitje zetten, zou een totaal verkeerde beslissing zijn. We weten dat alcohol een doorslaggevende factor is bij ongevallen, net omdat het invloed heeft op de cognitieve en motorieke vaardigheden van de automobilist. Zo vermenigvuldigt een alcoholpromille van 0,5 het risico op een dodelijk ongeval met 2,5.

BOB-campagne
Veertien dagen geleden lanceerde het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, in samenwerking met de gewesten, de Belgische Brouwers en Assuralia, haar 20ste winter BOB campagne, met als thema ‘Een beetje BOB bestaat niet’.

Spijtig genoeg bewijzen de ongevallenstatistieken dat bepaalde bestuurders nog steeds te tolerant zijn om te rijden na alcoholgebruik. Ieder jaar meten we meer dan 5.400 ongevallen met lichamelijke schade waarbij ten minste één weggebruiker onder invloed was van alcohol. Dit betekent dat in België 1 letselgeval op 8 te wijten is aan alcohol.

Met de Oost-Vlaamse Verkeersveilige Nacht wil gouverneur Jan Briers deze BOB-campagne extra onder de aandacht brengen en zijn blijvende bezorgdheid voor een veilig verkeer accentueren. Een echte BOB drinkt niet….. de sociale norm dat BOB, voor het rijden, enkele glazen alcohol kan drinken moet veranderen. Een echte BOB drinkt geen druppel alcohol.

De gouverneur bedankt alvast alle betrokken diensten voor hun, in moeilijker tijden, geleverde inspanningen en bereidwillige medewerking en is fier dat alle lokale politiezones, samen met de federale politie van Oost-Vlaanderen, ook dit jaar terug hun bijdrage leveren.

Uitreiking van de Oost-Vlaamse Veiligheidsprijs

Minister Jan Jambon en gouverneur Briers reikten op 18 september de 3de Oost-Vlaamse Veiligheidsprijs uit. De Hulpverleningszone Centrum won met hun project ‘Brandveilig samenleven’ en mocht de trofee en de 2.500 euro in ontvangst nemen.

Aan de prijsuitreiking ging een niet zo eenvoudige deliberatie vooraf. Vijf projecten namen het tegen elkaar op:

  • Brandveilig samenleven – Hulpverleningszone Centrum
  • DIO (Dynamisch informatiebeheer en opdrachtafhandeling) – federale politie Oudenaarde
  • JORES (Jongeren en Ouders voor respect op straat)  – stadsbestuur Ronse
  • Speed TPA (Technopreventief advies) – stadsbestuur Ronse
  • Zet eens een dief in de zak – politiezone Deinze /Zulte

Een onafhankelijke jury beoordeelde de projecten aan de hand van 5 parameters en kwam tot de slotsom dat het project ‘Brandveilig samenleven’ het meest beantwoordde aan de finaliteit van de Oost-Vlaamse Veiligheidsprijs: een project belonen dat de integrale veiligheid in onze provincie bevordert en in het kader van de noodplanning innoverend of stimulerend werkt.

Aalst Carnaval
Eerder op de avond lichtte de burgemeester van Aalst, Christoph D’Haese, toe hoe de stad en de veiligheidsdiensten samenwerken om van Aalst Carnaval niet enkel een leuk maar ook een veilig volksfeest te maken.  Dit 3-daagse evenement brengt een grote massa uitgedoste en goedgezinde feestvierders naar het centrum van Aalst. Dit vraagt uiteraard een zorgvuldige voorbereiding vooraf en een intensieve inzet en coördinatie van het personeel tijdens het carnaval. Dankzij de hechte samenwerking tussen de verschillende diensten blijven de incidenten echter miniem.

Maak jezelf geen blaasjes wijs
Het project ‘Maak jezelf geen blaasjes wijs’, van de politiezone Aalter-Knesselare en Drugpunt SMAK, won in 2011 de Oost-Vlaamse Veiligheidsprijs. Drugpunt SMAK was aanwezig op de uitreiking van de derde veiligheidsprijs en gaf een presentatie over waar het project vandaag staat. Jaarlijks worden er 10 000 alcoholtesters verdeeld over de 22 restaurants in Aalter en Knesselare. Dankzij het succes is het project nu ook uitgebreid naar andere politiezones in Oost-Vlaanderen.

Met het prijzengeld dat aan de Veiligheidsprijs verbonden is, werd de nieuwe campagne ‘Effe uitblazen’ uitgewerkt. Deze campagne mikt op jongeren die net hun rijbewijs hebben gehaald en wil hen sensibiliseren over alcoholgebruik in het verkeer. Wanneer deze jongeren hun rijbewijs op het gemeentehuis ophalen, krijgen ze een alcoholtester, een postkaart met tips over alcoholgebruik en een BOB-sleutelhanger mee. De campagne bereikt jaarlijks 300 jongeren.

Respect, openheid en bewustmaking
Gouverneur Briers benadrukte in zijn welkomstwoord bij de aanvang van de avond ook reeds het belang van multidisciplinaire samenwerking. Onderling vertrouwen tussen alle betrokken partners is noodzakelijk voor deze goede samenwerking en is gebaseerd op 3 pijlers: respect voor elkaars bevoegdheden, openheid en bewustmaking.

Respect: wij respecteren ten volle de bevoegdheid van de 65 lokale besturen, de federale politie, de 28 lokale politiezones en de 6 hulpverleningszones Zij zijn onze eerste partners. Alles wat we ondernemen moet door hen gedragen en gesteund worden.

Openheid: maar wij durven ook open met hen spreken. Die openheid weerspiegelt zich ook in onze doorgedreven cultuur van transparantie en openheid naar het publiek.

Bewustmaking: enerzijds de eigen hulp- en veiligheidsdiensten bewust maken van het belang van samenwerken, anderzijds de burgers bewust maken. Meer veiligheid is namelijk ook afhankelijk van bewuste burgers, die meehelpen, meedenken, zich betrokken en verantwoordelijk voelen.

De gouverneur dankt de gemeenten en hulpdiensten voor de samenwerking.

Nevele ontvangt Fairtrade label tijdens ‘culturele’ Ronde

Op vrijdag 28 augustus brengen de gouverneur, deputatie en enkele topambtenaren van de provinciale, Vlaamse en federale administratie een werkbezoek aan Nevele. Het bezoek maakt deel uit van de ‘culturele’ Ronde van het provinciebestuur. Nevele is de 51e Oost-Vlaamse gemeente die in dit kader wordt bezocht.

Agenda

Op de Nevelse agenda staan zowel provinciale, Vlaamse als federale punten.

Provinciale punten zijn milieu (acties inzake klimaatneutraliteit), ruimte (fietssnelweg langs spoorlijn 50A en bijkomend bedrijventerrein gekoppeld aan parallelweg) en welzijn (sociale verhuurkantoren, de projecten ‘Rap op Stap’ en ‘Ouder worden in je buurt’).

Op Vlaams niveau wordt de schuldverlichting in het rioleringsdossier van de gemeente Hansbeke besproken. Daarnaast is er aandacht voor de slimme samenwerking op lokaal niveau.

Tenslotte staat ook een federaal punt op de agenda, namelijk de plaatsing van een ANPR-camera (camera met automatische kentekenplaatherkenning) aan de op- en afrit van de E40.

Praktisch

Het werkbezoek start om 13 uur in de gemeenteraadzaal van het gemeentehuis. Het persmoment is gepland omstreeks 15.15 uur. Journalisten die aanwezig willen zijn, geven een seintje aan Sandra.Van.Hauwaert@oost-vlaanderen.be

Aansluitend ontvangt de gemeente het Fairtrade label uit handen van het provinciebestuur, gevolgd door een receptie en BBQ. Ook op dit heuglijke moment zijn journalisten van harte welkom.

Gouverneur Briers reikt veiligheidsprijs uit, in aanwezigheid van minister Jambon

Gouverneur Jan Briers draagt veiligheid hoog in het vaandel. Met de Oost-Vlaamse veiligheidsprijs wil hij zijn appreciatie uitdrukken voor de gemeenten, organisaties en/of disciplines die inspanningen leveren op het vlak van veiligheid in Oost-Vlaanderen.

Onder gouverneurschap van André Denys werd deze prijs tweemaal uitgereikt. De laureaten waren toen de projecten  “Evenementencel” van de stad Eeklo en “Maak jezelf geen blaasjes wijs” van de politiezone Aalter-Knesselare.

Gouverneur Briers hield eraan deze traditie in eer te houden en lanceerde daarom een oproep aan alle potentiële kandidaten om zich in te schrijven. Alle projecten die gelinkt zijn aan het concept integrale veiligheid en/of noodplanning en toepasbaar zijn in de provincie Oost-Vlaanderen mochten meedingen. Daarbij dienden ze concreet, innoverend en stimulerend te zijn.

Genomineerden

De vijf genomineerden zijn:

  • Federale Politie Oost-Vlaanderen met DIO (Dynamische Informatiedeling en Opdrachtafhandeling)
  • Hulpverleningszone Centrum met Brandveilig Samenleven
  • Politiezone Deinze/Zulte met Zet eens een dief in de zak!
  • Stad Ronse met JORES (Jongeren en Ouders voor Respect op Straat)
  • Stad Ronse met Speed TPA

17 september 2015

Na een grondige selectie en screening van de ingeschreven projecten wordt de veiligheidsprijs, die bestaat uit een oorkonde en een geldprijs van 2500 euro, uitgereikt op donderdag 17 september 2015. De uitreiking vindt plaats in de provincieraadzaal van het provinciehuis. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft zijn aanwezigheid alvast bevestigd.

Gouverneur Briers roept op tot waakzaamheid en solidariteit

Op dit moment worden hoge waarden voor ozon en hitte vastgesteld. Aangezien deze omstandigheden aanleiding kunnen geven tot ernstige problemen voor de volksgezondheid, roept gouverneur Jan Briers op om waakzaam te zijn.

Provinciegouverneur Jan Briers: “Het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid stuurde in de lente reeds een omzendbrief naar alle burgemeesters met daarin heel wat informatie om warme dagen als deze door te komen. Met de aanhoudende hitte is het deze dagen zeer belangrijk om de nodige voorzorgen te nemen. Voldoende drinken, de koelte opzoeken, zich tegen de zon beschermen met aangepaste kledij en zonnecrème, voldoende rusten…. zijn daar enkele van. Daarnaast reken ik op de solidariteit van alle Oost-Vlamingen om eens extra langs te gaan bij ouderen en hulpbehoevenden om hulp te bieden. Tenslotte wens ik iedereen een fijne, deugddoende en veilige vakantie!

Meer informatie, preventieve tips en maatregelen zijn terug te vinden op www.zorg-en-gezondheid.be/hittealarm

Minister Jambon komt kennismaken met zijn vele fijne medewerkers in Oost-Vlaanderen

Morgen, dinsdag 23 juni, brengt de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Jan Jambon, een bezoek aan de federale diensten in onze provinciehoofdstad. Hij wordt om 8 uur ontvangen in de brandweerkazerne van Zone Centrum. Van daar trekt hij naar de Regie der Gebouwen. Vervolgens gaat hij naar het Federaal Huis. Een overleg bij de federale politie staat als laatste ingepland. Het bezoek maakt deel uit van een ‘Ronde’ door alle provincies.

Agenda
De minister arriveert om 8 uur aan de brandweerkazerne Zone Centrum in de Roggestraat. Zone Centrum trakteert hem daar op een ontbijtvergadering terwijl diverse punten de revue passeren. De minister zal hier ook een kijkje nemen in de radiokamer.

Van de brandweerkazerne gaat hij naar de Regie der Gebouwen in de Ketelvest om er kennis te maken met het personeel en een aantal van de opdrachten waar ze mee bezig zijn.

Rond 10u30 arriveert de minister aan het Federaal Huis (Kalandeberg). Hier ontmoet de minister de federale diensten van de gouverneur: de federale directie bevolking, de federale directie politiezaken en wapens, de federale directie civiele veiligheid en de federale directie personeel en logistiek.

Een bezoek aan de federale politie in de Groendreef sluit het bezoek van de minister af. Hier gaat zijn bijzondere aandacht naar de 100/112, het hulpcentrum in onze provincie.

Gouverneur Briers: “Initiatieven waarbij ministers in eigen persoon een kijkje komen nemen in onze provincie juichen we alleen maar toe. Dat geldt uiteraard ook voor het bezoek van minister Jambon. We zullen ervoor zorgen dat de minister niet alleen kennismaakt met de mensen maar ook met de vele opdrachten waarmee ze bezig zijn. Oost-Vlaanderen vervult bijvoorbeeld een pioniersrol op het vlak van noodplanning, met het project ‘ondersteuning gemeentelijke noodplanning’. Mijn medewerkers kijken ernaar uit om dit buitengewoon initiatief, enig in gans Vlaanderen, aan de minister te kunnen voorstellen.”

Hieronder enkele sfeerbeelden van het bezoek aan het Federaal Huis.