Joris Nachtergaele legt eed af als burgemeester van Maarkedal

In Maarkedal, in de Vlaamse Ardennen, geeft Anny Vande Catsyne haar burgemeesterssjerp door aan Joris Nachtergaele (N-VA). Die legde donderdagnamiddag de eed af bij Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers.

De burgemeesterswissel werd afgesproken bij het begin van de legislatuur. De bestuurscoalitie in Maarkedal wordt gevormd door de lokale partij Maarkedal Leeft en N-VA, die elk vijf zitjes in de gemeenteraad hebben. CD&V bezit er als oppositiepartij zeven zetels.

De nieuwe burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) studeerde rechten en startte zijn loopbaan in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, onder meer als medewerker van Geert Bourgeois. Hij was ook vier jaar actief als politiek adviseur in het Europees Parlement en heeft een eigen adviesbureau om bedrijven en bedrijfssectoren te adviseren in hun omgang met het Europees Parlement, onder meer metaalbedrijven. Maar die lobbyactiviteiten zet Nachtergaele eind deze maand stil, om zich ten volle op het burgemeesterschap te kunnen focussen. “Ik vind het lokale niveau één van de mooiste politieke niveaus, omdat het dicht bij de mensen staat en omdat je ook effectief projecten voor hen realiseert, zoals de aanleg van een fietspad of de bouw van een sporthal”, zei kersvers burgemeester Nachtergaele na de eedaflegging. “Het is ook een zeer concreet politiek niveau en dat is ook de reden waarom ik mijn huidige activiteiten stopzet. Financieel is dat geen stap vooruit, maar als ik de twee blijf combineren, zou ik overal een stap te laat komen. Ik wil het heel graag en heel goed doen.”

De 38-jarige burgemeester is al negen jaar actief in de lokale politiek, de eerste zes jaar als OCMW-raadslid en de afgelopen drie jaar als OCMW-raadslid.

Bron: Belga

 

Werkbezoek en sociale jukebox in Denderleeuw

Het werkbezoek aan Denderleeuw, in het kader van de ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen, vond plaats op donderdag 19 november. Het bezoek werd ingepland vlak na de beëdiging van de heer Alberic Sergooris als nieuwe burgemeester van Denderleeuw. De gouverneur, de Oost-Vlaamse deputatie en de meegereisde ambtenaren konden zo meteen kennismaken met de kersverse burgemeester.

Agenda

Naast een aantal algemene punten, stonden er ook Denderleeuw-specifieke punten op de agenda.

Wat ruimte betreft, ging aandacht naar mobiliteit en het toenemend aantal verkeersinfarcten. Een oplossing in dit dossier is de realisatie van een busverbinding tussen Denderleeuw en Liedekerke. De gouverneur neemt hiervoor contact op met De Lijn om de mogelijkheden te bespreken.

De gemeente ligt vlakbij de Dender en kende in 2010 zware overstromingen. De gemeente zette dan ook logischerwijze enkele topics rond water op de agenda. Wat de overstromingen betreft, werd tijdens het overleg het principe van de drie P’s (protectie, preventie en paraatheid) toegelicht. Daarnaast is gezegd dat men nu alle maatregelen neemt om een dergelijke ramp te vermijden, hoewel een overstroming nooit voor 100% uit te sluiten is. Ook het onderhoud van de provinciale waterlopen kwam aan bod.

Op vlak van landbouw is gesproken over plattelandsontwikkeling. De provincie stelde voor om contact op te nemen met het Plattelandsloket om meer informatie te bekomen over de verschillende projecten en acties daaromtrent.

Ook de vele uitdagingen binnen eGov stonden op de agenda. Het provinciebestuur verwees hier naar het uitgebreide aanbod van IT-ondersteuning voor de gemeentebesturen. Ook vanuit de Vlaamse overheid kunnen gemeentebesturen een beroep doen op de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus.

Verder kwamen heel wat Vlaamse materies aan bod. Aandacht was er voor de verstedelijking van de gemeente, ook al is Denderleeuw geen centrumstad. Ook het stijgend aantal leerlingen in het onderwijs stond op de agenda. Hier werd verwezen naar het beleid van minister Crevits en het masterplan Scholenbouw. In de rand hiervan werd ook gesproken over het stijgend aantal deelnemers voor sport-, speel- en opvanginitiatieven en de verlaagde Vlaamse subsidies voor het jeugdbeleid. Verder was er aandacht voor huisvesting en de problematiek van de sociale woonkredieten. Blijkt dat steeds meer mensen met een te hoog toegekende leninglast worden geconfronteerd.

Vanuit de provincie ging vooral aandacht naar de projecten die binnen welzijn worden uitgewerkt: Rap op Stap, Ouder worden in je buurt en de sociale verhuurkantoren. Ook klimaatneutraliteit kwam aan bod.

De gouverneur polste naar de ‘slimme samenwerking’ binnen de gemeente en stelde het project ‘Gemeentelijke Noodplanning’ voor.

Sociale Jukebox

Na het werkoverleg nodigde het college van burgemeester en schepenen iedereen uit voor een TASTOE-activiteit in zaal Den Breughel. Onder de vorm van een ‘Sociale Jukebox’ konden mensen geen plaatjes maar wel thema’s aanvragen waarover dan een lied werd gebracht. Het was een leuke formule om iets nieuws te ontdekken en andere mensen te leren kennen. Veel Denderleeuwenaars namen dan ook gretig van de gelegenheid gebruik om kennis te maken met hun nieuwe burgemeester, de gouverneur en de Oost-Vlaamse deputatie.

Mobiliteit kleurt de Waasmunsterse agenda

Op 12 november waren de gouverneur, de Oost-Vlaamse deputatie en de meegereisde topambtenaren van de provinciale, Vlaamse en federale administratie te gast in Waasmunster. Ze brachten er een werkbezoek in het kader van hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen.

Agenda

Waasmunster, doorkliefd door de E17 en met op haar grondgebied het groot op- en afrittencomplex richting Gent en Antwerpen, zet uiteraard heel wat mobiliteit op de agenda.

Volgens het gemeentebestuur is de voornaamste hinder van de E17 de geluidshinder. Net om die reden vraagt de gemeente om geluidsschermen te plaatsen. Het Agentschap Wegen en Verkeer verwijst hiervoor naar de metingen die in 2010 zijn uitgevoerd en waaruit is gebleken dat er geen zwaar geluidsbelaste woonzones zijn gedetecteerd. Met als gevolg dat er momenteel geen plannen zijn om geluidsschermen langs de E17 op het grondgebied van Waasmunster te plaatsen.

Wat het ontbrekend afgescheiden fietspad tussen de Patrijzenlaan en de E17 betreft, kan het Agentschap Wegen en Verkeer geen concrete timing geven voor de realisatie ervan, aangezien dit project deel uitmaakt van een veel groter project rond de N446.

Ook die N446 zelf stond op de agenda, in het bijzonder de aanleg van fietspaden, de herinrichting van de Durmebrug en de aanleg van het rond punt. Het Agentschap Wegen en Verkeer herbevestigt dat dit een prioritair dossier is dat enigszins vertraging heeft opgelopen door de trage vooruitgang van de onteigeningen. Ook gouverneur Briers is op de hoogte en heeft in dit kader reeds twee brieven gestuurd: een naar het kabinet van de bevoegde minister, mevrouw Turtelboom, en een tweede naar de Administrateur-Generaal van de Vlaamse Belastingsdienst.

Tenslotte is ook gesproken over de N70 en de heraanleg ervan op het grondgebied Waasmunster. Op vraag van de gouverneur is reeds begin 2015 rond dit dossier, samen met vele andere dossiers waarbij het Agentschap Wegen en Verkeer is betrokken, overleg gepleegd met de topambtenaren van het Agentschap en het kabinet van minister Weyts. Toen reeds werd de vraag gesteld om duidelijkheid te scheppen en de lokale besturen correct te informeren.

Veiligheid is een thema dat nauw aansluit met de strategische ligging van Waasmunster. Om de veiligheid te verhogen, wil de gemeente investeren in ANPR-camera’s (waarbij ANPR staat voor ‘Automatic NumberPlate Recognition’). De gouverneur beloofde dit dossier mee te trekken en een schrijven te richten aan de bevoegde minister Ben Weyts.

Op vlak van ruimte ging aandacht naar de woonbehoefte in de gemeente. Het provinciebestuur gaf de raad mee om de woonbehoeftestudie te actualiseren en het nieuw beleidsplan Ruimte Vlaanderen van minister Schauvliege in het oog te houden. Ook de uitbreiding van de KMO-zones stonden op de agenda. Het provinciebestuur raadde de gemeente aan om de effectieve behoefte in kaart te brengen zodat gericht naar een oplossing kan worden gezocht.

Wat cultuur betreft, werd Festivélo besproken, een muzikale happening per fiets met op originele locaties een diverse muzikale of artistieke evenementen. De provincie liet weten dat er subsidiemogelijkheden bestaan, als het evenement effectief aan de vooropgestelde bepalingen voldoet. Nog op vlak van cultuur stond de Academie voor Beeldende Kunsten, meer bepaald de huisvesting van de keramiekafdeling geagendeerd. Er wordt naar een oplossing gezocht.

Komen we bij welzijn en het subsidiedossier van de Maria Stoop-Moensstraat. De gemeente is gevraagd om contact op te nemen met Wonen Vlaanderen om het dossier te helpen opmaken.

Vanuit de provincie werd stilgestaan bij enkele welzijnsprojecten, getrokken door het provinciebestuur: Rap op Stap, Ouder worden in je buurt en de sociale verhuurkantoren.

Tenslotte polste de gouverneur naar de ‘slimme samenwerking’ binnen het bestuur. Waasmunster liet weten werk te maken van de inkanteling van het OCMW in het gemeentebestuur. Als afgeleide hiervan vroeg de gouverneur aan de gemeente om ook na te denken over de verschillende mogelijkheden van de hulpverleningszone en hoe deze zone op termijn naar een ruimer samenwerkingsplatform kan evolueren.

Cultuur

Na het werkbezoek werd de voltallige delegatie uitgenodigd voor de première van ‘Meiskes en Jongens’, een theatervoorstelling van Plankvast in Cultuurcentrum Hoogendonck. Een sfeervolle receptie sloot de avond af.

 

Voorlaatste Ronde-bezoek van 2015 in De Pinte

DePinteMorgen zijn de gouverneur, de Oost-Vlaamse deputatie en een aantal topambtenaren te gast in De Pinte. Ze zijn er voor een werkbezoek in het kader van hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen. Dit werkbezoek is het op een na laatste van 2015. Volgende week trekt de Oost-Vlaamse delegatie nog naar Kruishoutem (op vrijdag 18 december).

 

 

 

Praktisch

Het werkbezoek begint uitzonderlijk om 13u30, in de bibliotheek aan de Baron de Gieylaan in De Pinte. Journalisten die aanwezig wensen te zijn op het persmoment van 15u30, kunnen dat per mail aankondigen naar sandra.van.hauwaert@oost-vlaanderen.be

Een volledig overzicht van de agendapunten is terug te vinden in het persbericht van de provincie. Na het werkbezoek nodigt het college van burgemeester en schepenen iedereen uit om het Vrijwilligersfeest met optreden van Sioen bij te wonen. Dit evenement start om 20 uur in Ontmoetingscentrum Polderbos.

Te gast in ‘Giesbaargen’

Voor het 57e werkbezoek in het kader van de ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen, trok de gouverneur, samen met de deputatie en een delegatie gespecialiseerde ambtenaren, naar Geraardsbergen, helemaal ten zuiden van de provincie.

Agenda

Na de voorstelling van de stad door een trotse burgemeester Guido De Padt, kon het echte werk beginnen. Het hoeft niet te verbazen dat heel wat uiteenlopende punten op de Geraardsbergse agenda stonden. Bovendien nam het stadsbestuur van de gelegenheid gretig gebruik om te polsen naar de directe gevolgen van het Vlaams Regeerakkoord, wanneer de provincie niet langer bevoegd zal zijn voor de persoonsgebonden materies.

Een van de gevolgen van het verdwijnen van de persoonsgebonden bevoegdheid welzijn bij de provincie, is het wegvallen van subsidies voor vrijwilligerswerking. Het provinciebestuur behoudt wel haar bevoegdheden binnen ontwikkelingssamenwerking, maar de middelen worden schaarser. Drugbeleid en Gezondheidszorg worden overgeheveld, hetzij naar Vlaanderen, hetzij naar de gemeentebesturen. Het provinciebestuur blijft bovenlokale projecten en initiatieven steunen maar voor wijkgebonden initiatieven zijn helaas geen subsidiereglementen voorzien.

Ook op vlak van cultuur is gewezen op de overheveling van de bevoegdheden hetzij naar Vlaanderen, hetzij naar een lokaal beleidsniveau. Voor wat betreft de ‘bedrijfstak cultuur’ heeft Vlaanderen voor een zachte inkanteling naar de Vlaamse overheid gekozen. De toekomst van de Provinciale Uitleendienst Geraardsbergen is op dit ogenblik onzeker hoewel er verschillende mogelijkheden bestaan. Het is wel zo dat de inzet voor en van de uitleendienst Oost-Vlaanderen nog tot 1 januari 2017 gegarandeerd blijft. Verder heeft de dienst Erfgoed van het provinciebestuur aangegeven bereid te zijn om een toelichting te komen geven over de opmaak van een parochiekerkenplan en mee te denken over de lange termijnvisie voor de kerken.

Aandacht was er voor mobiliteit, meer bepaald voor de ontsluiting van Geraardsbergen. Tijdens het werkoverleg heeft het Agentschap Wegen en Verkeer een overzicht gegeven van de verschillende projecten ten behoeve van een betere ontsluiting.

Geraardsbergen, gelegen in de Denderstreek en aan de Dender, had natuurlijk vragen over water. Het stadsbestuur wist maar al te goed dat gouverneur Briers voorzitter is van de algemene bekkenvergadering en van het bekkenbureau van de Dender, en greep haar kans om enkele prangende vragen op tafel te leggen. De gouverneur gaf mee dat het strategisch project Denderland door de Vlaamse overheid wordt gesubsidieerd. Vanuit dat project is een overlegplatform opgericht met als doel een geïntegreerd en gedragen beleid te voeren. Ter voorbereiding van de projectaanvraag werden alle gemeenten langs de Dender, waaronder Geraardsbergen, gecontacteerd. In dat overlegplatform zullen zowel lokale als bovenlokale, naast bestuurlijke en niet-bestuurlijke, actoren vertegenwoordigd zijn. Het project bevindt zich momenteel in de initiatiefase.

Onder het thema ruimte, herbevestigde de provincie dat de afbakeningsprocedure Kleinstedelijk Gebied wordt heropgestart en dat er een volledig nieuw afbakeningsproces zal worden gevoerd. Budget is beschikbaar en personeelsinzet is voorzien. Onder datzelfde thema stond ook planologische ruil op de agenda, gezien de stad samen met Ruimte Vlaanderen, VLM en Waterwegen & Zeekanaal hierrond een project is opgestart. Doelstelling van het project is om te onderzoeken op welke manier bestaande ontwikkelingsmogelijkheden/bouwrecht van slecht gelegen gronden kan worden weggenomen. Zo wil men de bestemming van de slecht gelegen gronden wijzigen, waar nodig via compensatie of via een ruiloperatie naar een betere plek.

Vanuit het provinciebestuur was er aandacht voor de Klimaatneutraliteit, Rap op Stap, Ouder worden in je buurt en de sociale verhuurkantoren.

De gouverneur van zijn kant polste naar de ‘slimme samenwerking’ op lokaal niveau en bracht het project Gemeentelijke Noodplanning op de agenda. Gezien de actualiteit van de problematiek, is ook gesproken over de opvang en begeleiding van vluchtelingen.

Cultuur

Na het werkbezoek volgde een wandelparcours met diverse kunsthappenings. Het was de ideale gelegenheid voor de stad om haar diversiteit op vlak van cultuur onder de aandacht te brengen. Tijdens de receptie kregen de inwoners nog de kans om een praatje te maken met hun stadsbestuur, maar ook met de gouverneur, gedeputeerden en meegereisde ambtenaren.

Op bezoek in het geografisch middelpunt van Vlaanderen: Buggenhout

Op dinsdag 20 oktober brachten de provinciegouverneur, de Oost-Vlaamse gedeputeerden en een delegatie topambtenaren van de provinciale, Vlaamse én federale administratie een werkbezoek aan Buggenhout. Dit werkbezoek kaderde in de ‘culturele’ Ronde van het provinciebestuur en was het 56e op rij.

Agenda

Op de agenda stonden zowel algemene punten als Buggenhout-specifieke punten.

Op vlak van mobiliteit ging aandacht naar de ontsluiting van de watergebonden industrie in Baasrode, om een verkeersinfarct op de N17 te voorkomen. Zowel het Agentschap Wegen en Verkeer als het provinciebestuur verwijzen hier naar het mobiliteits- en effectenrapport (MOBER) en de daaruit afgeleide maatregelen op korte, middellange en lange termijn. Beide besturen zijn ook van mening dat de problematiek van de verkeersafwikkeling ruimer moet worden bekeken. In die optiek wordt gewerkt aan een overeenkomst met daarin de taakverdeling rond verdere mobiliteitsmaatregelen.

Er was nog meer aandacht voor ruimte, meer bepaald voor de toekomst van de Alvatsite. Deze site heeft een bovenlokaal belang, mede gezien de potenties op het vlak van watergebondenheid. Uiteraard wordt Buggenhout direct betrokken bij het ganse proces en zal het hiervoor samen met de provincie aan tafel zitten. Nog binnen ruimte is de problematiek voor het niet-aansnijden van de woonuitbreidingsgebieden besproken. Woonuitbreidingsgebieden kunnen enkel worden aangesneden wanneer daar een duidelijke behoefte voor kan worden aangetoond. Op dit ogenblik is dit niet het geval, maar de provincie heeft alvast beloofd om samen met Buggenhout naar mogelijkheden te kijken.

Komen we bij sport, een bevoegdheid van gedeputeerde Bruggeman, afkomstig uit Buggenhout. De gemeente beklemtoonde dat er reeds een goede samenwerking is met het provinciebestuur en vroeg of een gezamenlijke uitwerking van het ruiterpad tot de mogelijkheden behoort. Dat laatste werd tijdens de vergadering door de provincie bevestigd.

De gemeente is bekend om haar Buggenhout bos, een 190 hectare groot staatsbos met de befaamde boskapel nabij het drieprovinciënpunt. De gemeente vroeg de provincie of er kan worden samengewerkt op vlak van milieueducatie in het bos. De provincie geeft aan dat het zal bekijken in welke mate pakketten kunnen worden opgemaakt voor de kleuter- en lagere scholen.

Binnen het luik provinciaal patrimonium vroeg de gemeente of de refter van de Provinciale School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs ‘Spectrum’ ook door vzw Eindelijk en de actie Kom op tegen Kanker kan worden gebruikt. De provincie is akkoord, mits goede afspraken en toezicht vanuit de gemeente.

Zoals bij elk werkoverleg in het kader van de ‘culturele’ Ronde, gaf het provinciebestuur meer duiding over volgende punten: Klimaatneutraliteit, Fair trade, Rap op Stap, Ouder worden in je buurt en de sociale verhuurkantoren.

Ook de gouverneur zelf plaatste naar goede gewoonte enkele Vlaamse en federale punten op de agenda. Zo polste hij in Buggenhout naar de ‘slimme samenwerking’ tussen de verschillende administraties. Buggenhout gaf aan dat het reeds samenwerkt met verschillende buurgemeenten om de inwoners een maximale dienstverlening te kunnen geven. Verder wordt intern werk gemaakt van de inkanteling van het OCMW in de gemeente. Zo liet de gemeente weten dat de sociale dienst op vandaag reeds gemeenschappelijk is. De gemeente stelde dat de hulpverleningszone Oost ondertussen op snelheid is en er een goed beleidsplan voorligt.

Tijd voor cultuur

Na het werkbezoek nodigde het college van burgemeester en schepenen de voltallige delegatie uit om op het grondgebied Buggenhout de Belgische bierbrouwerij Bosteels te bezoeken. Deze welvarende brouwerij, vooral gekend om het succesbier Tripel Karmeliet, kent een voortdurende groei. De voorbije jaren werden diverse investeringen gedaan om de productie op te drijven maar nog steeds slaagt de brouwerij er niet in om aan de alsmaar groeiende vraag te voldoen. Een gezellige babbel met de vele Buggenhoutenaars, bij een heerlijk lokaal biertje, sloot de Ronde af.

Informatievergadering vluchtelingen

Op 25 november 2015 organiseerde provinciegouverneur Jan Briers een informatievergadering over de vluchtelingenproblematiek voor de burgemeesters, OCMW-voorzitters en de korpschefs van de lokale politie. Veel genodigden woonden de vergadering bij. De provincieraadzaal was tot de nok gevuld, met ongeveer 130 deelnemers.

Het doel van de vergadering was niet zozeer het zoeken van extra opvangplaatsen, de gouverneur wou ook een antwoord bieden op de vragen die bij de lokale besturen leven. Elk bestuur kreeg op voorhand de kans om hun vragen door te sturen om de informatievergadering zo gericht mogelijk te maken.

Drie sprekers voor het luik ‘politionele veiligheid’

Operationeel Directeur van Fedasil , Michael Kegels, kwam als eerste spreker aan bod en verduidelijkte de rol die Fedasil speelt in de opvang van vluchtelingen. Hij ging daarbij voornamelijk in op het stijgend aantal vluchtelingen, hoe zij daarmee omgaan en het opvangnetwerk dat Fedasil hiervoor organiseert.

Na de algemene uiteenzetting van de werking van Fedasil lag de focus op de politionele veiligheid. Luc Dhoest ,Diensthoofd Operaties bij de federale politie Oost-Vlaanderen, kwam meer informatie verschaffen over de manier waarop de federale politie omgaat met de vluchtelingen, welke acties er gevoerd worden door de federale politie en de steun die de federale politie biedt aan de lokale politiezones met asielcentra op hun grondgebied.

Het luik over de politionele veiligheid werd afgesloten door Johan De Paepe, Korpschef van de politiezone Sint-Niklaas, die zijn ervaring met het opvangcentrum in Sint-Niklaas deelde. Hij prees de goede samenwerking met het Rode Kruis en gaf mee dat alles goed verloopt. Hij sloot zijn uiteenzetting af met een aantal tips voor andere politiezones die ook te maken zullen krijgen met een opvangcentrum op hun grondgebied.

Vier specialisten over de ‘Integratie van de vluchtelingen’

Na stil te staan bij de politionele veiligheid, kwam het aspect ‘integratie van de vluchtelingen in onze maatschappij’ uitgebreid aan bod. De hoge graag van erkenning van vluchtelingen, ongeveer 60%, betekent dat veel van hen hier voor langere tijd zullen blijven. Integratie in onze maatschappij is dus van groot belang.

Walter Leenders van het Agentschap Inburgering en Integratie stond stil bij de uitdagingen voor onze maatschappij door de verhoogde instroom van asielzoekers. Gaande van een zinvolle tijdsbesteding tijdens de asielprocedure, over het leren van de Nederlandse taal tot de huisvesting na hun asielprocedure. Het Agentschap zal de lokale besturen ondersteunen door het organiseren van vormingen, het opzetten van projecten en het geven van advies. Daarnaast voorzien zij ook inburgeringstrajecten op maat en bieden zij een aanbod van tolken. Men probeert het aanbod van tolken verder uit te bouwen, omdat hier een grote nood aan is. Ook Vlaanderen probeert een antwoord te bieden op de uitdagingen en voorziet hiervoor bijkomende middelen, zoals bijvoorbeeld extra middelen voor onderwijs en het aanwerven van extra consulenten van de VDAB.  Dit werd verder verduidelijkt door de volgende sprekers.

Sara De Meerleer van het Vlaams Agentschap voor Onderwijsdiensten, gaf meer informatie over de ondersteuning op vlak van onderwijs. Er worden extra werkingsmiddelen voorzien voor de anderstalige leerlingen. Deze werkingsmiddelen zijn via decreet voorzien en momenteel wacht men  op de omzendbrieven om deze uit te voeren.

Louise van Couillie, inwerkingscoördinator bij de VDAB, vertelde over de integratie op de arbeidsmarkt en ondersteuning die de VDAB daarbij biedt. Ten gevolge van de vluchtelingencrisis wordt er in 2016  een versterking  voorzien van 35 medewerkers.

Joris Deleenheer van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten sloot de informatievergadering af. Hij stond stil bij het vinden van huisvesting voor alle erkende vluchtelingen. Een pasklaar antwoord voor deze uitdaging bestaat nog niet, wel staat vast dat er samenwerking tussen de verschillende betrokken partners en bestuursniveau nodig zal zijn, om te komen tot een kwaliteitsvolle woonoplossing.

De vergadering werd afgesloten met een vragenronde en alle aanwezigen kregen de kans om na de vergadering in dialoog te treden met de sprekers.

2015 infomeeting vluchtelingen3

 

Deze week rampoefening in Seveso-bedrijf INEOS PHENOL (Beveren)

Provinciegouverneur Jan Briers laat weten dat zijn federale veiligheidsdiensten deze week een multidisciplinaire rampoefening organiseren in het Seveso-bedrijf Ineos Phenol, Haven 1930, Geslecht 1 te 9130 Beveren.

Het opzet van het bezoek bestaat erin het intern noodplan van het bedrijf uit te testen, naast de interne en externe communicatie door het bedrijf en de samenwerking tussen het bedrijf, de hulpdiensten en de overheid. Het is mogelijk dat tijdens de oefening sirenes te horen zijn en dat de hulpdiensten uitrukken.

De oefening wordt georganiseerd door de federale dienst noodplanning van gouverneur Jan Briers, in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Beveren, de hulpverleningszone Waasland, de lokale en federale politie, het hulpcentrum 100/112, het provinciaal coördinatie- en informatiecentrum, de medische diensten en de civiele bescherming.

Over Ineos Phenol 

Samen met de twee andere vestigingen in Duitsland en de Verenigde Staten is Ineos Phenol wereldleider in de productie van fenol en aceton. Dit zijn basisgrondstoffen voor o.a. DVD’s en CD’s, plexiglas, autolakken, neylon en waterbestendige spaanplaten. Ineos Phenol is één van de 46 Seveso-bedrijven in Oost-Vlaanderen. In een Seveso-bedrijf worden gevaarlijke stoffen geproduceerd, behandeld of opgeslagen.

BW3BW2

Meer overtredingen tijdens Verkeersveilige Nacht

Afgelopen nacht vond in Oost-Vlaanderen reeds voor de 19e keer de Verkeersveilige Nacht plaats. Doel van deze actie is om telkens opnieuw de aandacht van de weggebruikers te vestigen op de reële pakkans tijdens de eindejaars- en nieuwjaarsperiode. In tegenstelling tot de betere resultaten van de afgelopen jaren, werden vannacht in Oost-Vlaanderen meer overtredingen genoteerd.

Algemene Cijfers

De federale autosnelwegenpolitie (WPR OVL), de federale scheepvaartpolitie (SPN Gent, in het havengebied van Gent-Zeehaven) en alle 28 Oost-Vlaamse politiezones voerden vannacht controles uit op 141 strategische plaatsen. 342 personeelsleden van de lokale en de federale politie werkten hieraan mee.

Sterke stijging alcoholovertredingen 

Dit jaar werden 3647 voertuigen (in 2014 nog 3784) gestopt waarvan alle chauffeurs een ademtest ondergingen. Bij 176 bestuurders werd een strafbaar alcoholgehalte vastgesteld: 4,8 %, een sterke stijging ten opzichte van vorig jaar (3,5%).

Het hoogste aantal personen onder invloed (10,5 %) wordt dit jaar vastgesteld in de afdeling Oudenaarde (dit is terug een behoorlijke stijging, vorig jaar nog 7,1%). De afdeling Gent, dat vorig jaar nog een behoorlijke daling kende tot 5,5% daalt nu tot 4,9%. De afdeling Dendermonde, dat jaar na jaar de site is met het laagste percentage overtreders (2,3 % in 2014), blijft ook nu weer de meest voorbeeldige regio met 4,9 % ondanks het hogere percentage dan vorig jaar.

Op de autosnelwegen wordt terug een spectaculaire stijging van geïntoxiceerde bestuurders genoteerd tot 4,0% (in 2014 nog 1,8 %).

Provinciegouverneur Jan Briers: “Deze stijging is betreurenswaardig temeer omdat we de Verkeersveilige Nacht meermaals en vooraf voldoende hebben aangekondigd. Ook het aantal waarschuwingsberichten via de sociale media (Twitter, Facebook,…) was deze nacht niet bij te houden.”

Ook aanzienlijke stijging snelheidsovertredingen

Ondanks het feit dat de klemtoon tijdens de Verkeersveilige Nacht op alcohol-in-het-verkeer ligt, werden in 15 van de 28 politiezones ook 7563 voertuigen (in 2014 nog 6.671) gecontroleerd op snelheid. 917 chauffeurs (12,1 %, t.o.v. 10,6 % in 2014) begingen een snelheidsovertreding. Ook dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar.

Provinciegouverneur Briers: “Ondanks de teleurstellende vaststellingen vannacht, hopen we toch nog deze negatieve trend een halt toe te roepen tijdens de komende BOB-campagne. Zowel tijdens de week als tijdens het weekend, overdag en tijdens de nacht, zijn er nog talloze andere verkeersacties gepland in de hele provincie Oost-Vlaanderen. Ook op kerstavond, kerstdag, oudejaarsavond en nieuwjaarsdag zullen de politiediensten een aanzienlijke capaciteit voorzien in het kader van de verkeersveiligheid.

Provinciegouverneur Jan Briers wenst andermaal alle politiemensen te bedanken voor hun inzet en medewerking tijdens afgelopen nacht. Hij wenst ook de diensten een hart onder de riem te steken die de komende weken nog de nodige acties zullen uitvoeren.

Foto: Ronny De Coster

Schermafbeelding 2015-12-06 om 20.24.08

62e Rondebezoek in Zele

Vanmiddag brengen de gouverneur, de deputatie en een delegatie topambtenaren een werkbezoek aan Zele. Het werkbezoek kadert in hun ‘culturele’ Ronde van Oost-Vlaanderen en is het 62e op rij.

Agenda

Op de agenda staan zowel algemene als Zele-specifieke punten rond cultuur, economie, milieu, ruimte, water en welzijn. Daarnaast worden ook enkele Vlaamse en federale materies aangekaart. Een gedetailleerd overzicht van alle agendapunten is terug te vinden in het persbericht van de provincie.

Het werkbezoek start om 17 uur in de gemeenteraadszaal. Na afloop, omstreeks 19u15, is er een persmoment in de trouwzaal. Journalisten die aanwezig wensen te zijn, geven een seintje aan sandra.van.hauwaert@oost-vlaanderen.be.

Cultuur!

Ook in Zele vindt na het werkbezoek een cultuurmoment plaats. Het college van burgemeester en schepenen heeft ervoor gekozen om de voltallige delegatie uit te nodigen naar een concert van de Koninklijke Harmonie, in het cultuurcentrum ‘de Wiek’.