Grootschalige noodplanoefening kerncentrale Doel

PCCOefenen is essentieel voor onze veiligheid
De uitbaters en de overheid staan in om de veiligheid in de nucleaire installaties op ons grondgebied te waarborgen. Ze houden hiervoor onder andere rekening met strenge nationale en internationale regels. Ondanks alle veiligheidsvoorzieningen is een nucleair incident echter nooit volledig uit te sluiten. Om de gevolgen van een eventueel incident tot een minimum te beperken, maken zowel de uitbater als de overheid noodplannen op.. Deze noodplannen worden op regelmatige tijdstippen geoefend tijdens rampoefening. Het oefenbeleid is dan ook het essentiële sluitstuk van een weloverwogen beleid inzake noodplanning en crisisbeheersing. Ook de provincie Oost-Vlaanderen zet hard in op oefenen. In 2017 organiseerde de federale dienst ‘Noodplanning’ meer dan 170 oefeningen. Grootschalige KEX-oefeningen (Key Exercise), met inzet van de hulpdiensten op het terrein. Maar ook alarmerings- en tafeloefeningen, waarbij het gebruik van tools zoals ICMS en BE-Alert wordt ingeoefend.

Uitdagend scenario
Tijdens deze noodplanoefening werden onafhankelijk van elkaar twee incidenten gesimuleerd, Enerzijds een gebeurtenis met radiologische impact op de buitenwereld en anderzijds een beveiligingsincident.
Aangezien het om een inzetoefening ging, was er ook een effectieve inzet van de hulp- en interventiediensten op het terrein. Om geen onnodige paniek te veroorzaken werden de buurtbewoners vooraf geïnformeerd.
Naast de operationele aspecten voor de hulp- en interventiediensten op het terrein, waren er in het scenario ook heel wat beleidsmatige uitdagingen. Zoals voorzien in het noodplan namen verschillende spelers deel aan deze oefening: het gemeentelijk coördinatiecomité van Beveren, het coördinatiecomité van Oost-Vlaanderen en Antwerpen en de federale beleidscel van het Crisiscentrum. Tijdens de oefening was er tussen de overheidsdiensten en de uitbater ENGIE Electrabel een intense samenwerking.

Grondige evaluatie op basis van concrete oefendoelstellingen
Vooraf formuleerden alle deelnemers verschillende concrete oefendoelstellingen.
De informatiestroom tussen deze verschillende beleidscellen en tussen het operationele en het beleidsmatige was een van de belangrijkste oefendoelstellingen. Het gebruik van een nieuw online beveiligd platform voor het crisisbeheer werd tijdens de oefening dan ook grondig getest. Op het terrein waren onder andere de procedures door de meetcel en de indeling van de nucleaire interventiezones bijzondere aandachtspunten.
Op basis van, onder andere, de bevindingen van de vele evaluatoren en alle deelnemers zal de komende maanden een grondige evaluatie worden gemaakt van deze oefening. Deze evaluatie zal begin volgend jaar worden besproken met alle betrokkenen. De eindconclusies van deze oefening worden gebruikt om de bestaande procedures en plannen waar nodig te verfijnen met het oog op een adequate bescherming van de bevolking bij een noodsituatie.