Informatievergadering vluchtelingen

Op 25 november 2015 organiseerde provinciegouverneur Jan Briers een informatievergadering over de vluchtelingenproblematiek voor de burgemeesters, OCMW-voorzitters en de korpschefs van de lokale politie. Veel genodigden woonden de vergadering bij. De provincieraadzaal was tot de nok gevuld, met ongeveer 130 deelnemers.

Het doel van de vergadering was niet zozeer het zoeken van extra opvangplaatsen, de gouverneur wou ook een antwoord bieden op de vragen die bij de lokale besturen leven. Elk bestuur kreeg op voorhand de kans om hun vragen door te sturen om de informatievergadering zo gericht mogelijk te maken.

Drie sprekers voor het luik ‘politionele veiligheid’

Operationeel Directeur van Fedasil , Michael Kegels, kwam als eerste spreker aan bod en verduidelijkte de rol die Fedasil speelt in de opvang van vluchtelingen. Hij ging daarbij voornamelijk in op het stijgend aantal vluchtelingen, hoe zij daarmee omgaan en het opvangnetwerk dat Fedasil hiervoor organiseert.

Na de algemene uiteenzetting van de werking van Fedasil lag de focus op de politionele veiligheid. Luc Dhoest ,Diensthoofd Operaties bij de federale politie Oost-Vlaanderen, kwam meer informatie verschaffen over de manier waarop de federale politie omgaat met de vluchtelingen, welke acties er gevoerd worden door de federale politie en de steun die de federale politie biedt aan de lokale politiezones met asielcentra op hun grondgebied.

Het luik over de politionele veiligheid werd afgesloten door Johan De Paepe, Korpschef van de politiezone Sint-Niklaas, die zijn ervaring met het opvangcentrum in Sint-Niklaas deelde. Hij prees de goede samenwerking met het Rode Kruis en gaf mee dat alles goed verloopt. Hij sloot zijn uiteenzetting af met een aantal tips voor andere politiezones die ook te maken zullen krijgen met een opvangcentrum op hun grondgebied.

Vier specialisten over de ‘Integratie van de vluchtelingen’

Na stil te staan bij de politionele veiligheid, kwam het aspect ‘integratie van de vluchtelingen in onze maatschappij’ uitgebreid aan bod. De hoge graag van erkenning van vluchtelingen, ongeveer 60%, betekent dat veel van hen hier voor langere tijd zullen blijven. Integratie in onze maatschappij is dus van groot belang.

Walter Leenders van het Agentschap Inburgering en Integratie stond stil bij de uitdagingen voor onze maatschappij door de verhoogde instroom van asielzoekers. Gaande van een zinvolle tijdsbesteding tijdens de asielprocedure, over het leren van de Nederlandse taal tot de huisvesting na hun asielprocedure. Het Agentschap zal de lokale besturen ondersteunen door het organiseren van vormingen, het opzetten van projecten en het geven van advies. Daarnaast voorzien zij ook inburgeringstrajecten op maat en bieden zij een aanbod van tolken. Men probeert het aanbod van tolken verder uit te bouwen, omdat hier een grote nood aan is. Ook Vlaanderen probeert een antwoord te bieden op de uitdagingen en voorziet hiervoor bijkomende middelen, zoals bijvoorbeeld extra middelen voor onderwijs en het aanwerven van extra consulenten van de VDAB.  Dit werd verder verduidelijkt door de volgende sprekers.

Sara De Meerleer van het Vlaams Agentschap voor Onderwijsdiensten, gaf meer informatie over de ondersteuning op vlak van onderwijs. Er worden extra werkingsmiddelen voorzien voor de anderstalige leerlingen. Deze werkingsmiddelen zijn via decreet voorzien en momenteel wacht men  op de omzendbrieven om deze uit te voeren.

Louise van Couillie, inwerkingscoördinator bij de VDAB, vertelde over de integratie op de arbeidsmarkt en ondersteuning die de VDAB daarbij biedt. Ten gevolge van de vluchtelingencrisis wordt er in 2016  een versterking  voorzien van 35 medewerkers.

Joris Deleenheer van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten sloot de informatievergadering af. Hij stond stil bij het vinden van huisvesting voor alle erkende vluchtelingen. Een pasklaar antwoord voor deze uitdaging bestaat nog niet, wel staat vast dat er samenwerking tussen de verschillende betrokken partners en bestuursniveau nodig zal zijn, om te komen tot een kwaliteitsvolle woonoplossing.

De vergadering werd afgesloten met een vragenronde en alle aanwezigen kregen de kans om na de vergadering in dialoog te treden met de sprekers.

2015 infomeeting vluchtelingen3