Crisiscommunicatie

Informatie en communicatie zijn bij rampen essentieel. We kunnen dit pakket in drie luiken opsplitsen:

  • informatie aan slachtoffers en hun familie
  • informatie (vooral praktische inlichtingen) aan de bevolking
  • informatie aan de pers

 

Zowel de gouverneur als de burgemeesters moeten ervoor zorgen dat de informatiedoorstroming goed verloopt. Zij zullen dan ook een beroep doen op hun communicatieambtenaren, die deel uitmaken van de coördinatiecomités.

Informatie aan slachtoffers en familie

  • exactheid en snelheid zijn hierbij de – soms tegenstrijdige – sleutelwoorden. Bij iedere ramp is de zorg voor de dichtst betrokkenen een permanent aandachtspunt
  • belangrijk is de samenwerking met de politiediensten
  • de gouverneur van Oost-Vlaanderen heeft met de dienst Sociale Interventie van het Rode Kruis een samenwerkingsakkoord afgesloten om bij rampen hulp te krijgen voor de registratie van gekwetsten
  • door infocentra en specifieke telefoonlijnen te openen kan de informatieverstrekking aan slachtoffers en hun familie gestroomlijnd verlopen

Praktische informatie
Via de (sociale) media (tv, radio, twitter, facebook, website …) moet de overheid haar inwoners zo ruim en objectief mogelijk inlichten: wat is gebeurd, wat zijn de gevolgen voor mens en milieu, welke verkeersassen moeten vermeden worden, hoe lang zal de hinder duren…

Informatie aan de pers
De pers is onze partner in rampsituaties. In Oost-Vlaanderen geven we het maximum aan informatie, via persberichten en/of persconferenties, en sociale media.

Informatie tijdens een provinciale fase?
Volg de kanalen van de dienst noodplanning: de websiteFacebook en Twitter.