Rampenfonds

Als u getroffen werd door een erkende algemene ramp of een landbouwramp, dan kan u, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak maken op een tussenkomst van het Rampenfonds voor schade die niet gedekt wordt door een verzekeringspolis.

1. Contacteer eerst uw verzekeringsmaatschappij

Sinds 1 maart 2007 worden de natuurrampen door de brandverzekering vergoed. Onder natuurrampen dient verstaan te worden:

  • overstroming
  • aardverschuiving
  • aardbeving
  • opstuwen of overlopen van openbare riolen

Dit heeft tot gevolg dat het Rampenfonds niet tussenkomt bij deze natuurrampen, tenzij:

  • de getroffen goederen niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de geteisterde
  • landbouwers: voor de niet binnengehaalde teelten

De geteisterde van stormschade (hagel en wind) kan nog steeds een aanvraag tot financiële tussenkomst indienen bij het Rampenfonds ondanks het feit dat stormschade verplicht is opgenomen in de brandverzekering.

2. Contacteer vervolgens uw gemeentebestuur

U neemt contact op met uw gemeentebestuur waar de gemeentelijke coördinator u zal helpen bij de samenstelling van uw dossier. Hij zal kunnen bevestigen of het rampenfonds tussenkomt, u de nodige formulieren bezorgen om een dossier op te maken en u de datum meedelen waarop uw dossier ten laatste moet ingediend zijn.

Het is altijd belangrijk dat u de schade kan bewijzen. Dat kan bv. door foto’s te nemen en de aankoopfacturen en facturen van de herstelling van de schade te verzamelen

3. Dien uw schadedossier in bij de dienst Rampenfonds

Dien zo vlug mogelijk uw schadedossier in en gebruik daarbij de formulieren die uw gemeentebestuur u daarvoor ter beschikking stelde. Let evenwel op dat u geen aanvraag kan indienen vooraleer de erkenning van de ramp bekend werd gemaakt in het Belgisch Staatsblad. U heeft daarna drie maanden de tijd om uw dossier in te dienen.

Het is niet verplicht om uw dossier als aangetekende zending te versturen. Het wordt wel aangeraden omdat u dan het bewijs hebt dat u uw aanvraag tot schadevergoeding tijdig ingediend heeft.

Een expert zal u thuis komen bezoeken om de schade vast te stellen. Het is dan de gouverneur die beslist of er een schadevergoeding mag uitbetaald worden. Ten slotte vraagt hij aan de dienst Rampenschade van de Federale Overheidsdienst (FOD Binnenlandse Zaken) om tot de uitbetaling over te gaan.

U stuurt uw dossier naar volgend adres, bij voorkeur aangetekend:
Provinciegouverneur, dienst Rampenfonds, Kalandeberg 1, 9000 Gent

Meer info en contact: provinciaal aanspreekpunt Sabine Verbanck, 09 267 88 22 of via sabine.verbanck@oost-vlaanderen.be